From ZieloneBrygady

Wody gruntowe - woda grawitacyjna znajdująca się w gruncie w jego strefie nasyconej. Przy powolnym przesączaniu się przez warstwy gleby i podglebia wody opadowej i pochodzącej z wylewów rzek i strumieni, zanieczyszczenia zostają odfiltrowane i rozłożone. Wody gruntowe pokrywają znaczną część zapotrzebowania na wodę pitną. Woda gruntowa jest zatem ważnym bogactwem ziemi. Powierzchnie wód gruntowych noszą nazwę „zwierciadła wody gruntowej”. W wyniku intensywnej melioracji i odwodnienia, regulacji rzek i nadmiernego zużycia wody „zwierciadło wód gruntowych” ulega obniżeniu. Efektem tego może być w skrajnym przypadku stepowienie znacznych obszarów.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994