From ZieloneBrygady

Wskaźniki jakości wody - określają ilość i rodzaje zawartych w wodzie zanieczyszczeń. Wyróżnia się wskaźniki: fizyczne, chemiczne i biologiczne. Do wskaźników fizycznych należą: temperatura, zapach, smak, mętność i przezroczystość oraz barwa wody. Do wskaźników chemicznych zalicza się m.in. odczyn wody (wartość pH), utlenialność, twardość, zasadowość, kwasowość,chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), związki azotu i fosforu, chlorki, siarczany, żelazo, mangan, tlen rozpuszczony, dwutlenek węgla, metale ciężkie. Do najczęściej oznaczanych wskaźników biologicznych zalicza się miano Coli oraz wskaźnik saprobowości. Są to wskaźniki służące do oceny wody pod względem sanitarnym.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994