From ZieloneBrygady

Zagajniki - są bardzo ważnym elementem przyrody. Są schronieniem i źródłem pożywienia dla wielu zwierząt oraz lęgowiskiem dla ptaków. Jako część drzewostanu śródpolnego zagajniki dzielą rolnicze powierzchnie uprawne i chronią je przed erozją i wysychaniem. W następstwie scalania gruntów wiele zagajników zniszczono. Obecnie występuje tendencja ochrony starych zagajników. Znajdują się ona pod ochroną i nie wolno ich niszczyć.


Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994