Strona główna   Spis treści   Oferta ZB cd.   Promocja!!! 

ZB nr 13(139)/99, 16-30.9.99
WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY" OFERUJE

Katalog pozarządowych inicjatyw ekologicznych 98/99, OTZO i TNZ, Kraków - Oświęcim 1999, wyd. drugie (uzupełnione o nowe dane na podstawie ankiet oraz wg nowego podziału administracyjnego kraju), ISBN 83-906973-4-3, 244 s.A4, 644 g, 30 zł w formie książkowej (10 zł dla organizacji ekologicznych, które w 1998 r. przesłały ankietę z danymi do Katalogu lub prześlą ją łącznie z zamówieniem), 12 zł dyskietka (6 zł dla organizacji ekologicznych na warunkach jw.). Zawiera informacje o 638 organizacjach społecznych i innych podmiotach zajmujących się ochroną środowiska, indeks tematyczny, wojewódzki i alfabetyczny. Organizacje skatalogowane są według województw (z uwzględnieniem nowego podziału administracyjnego), w których posiadają swoje siedziby; w każdym województwie nazwy organizacji uporządkowane są alfabetycznie. Zadaniem Katalogu jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym bieżących informacji na temat działających na terenie kraju organizacji ekologicznych. Powinien znaleźć się w każdym urzędzie, ponieważ według art. 100 znowelizowanej ustawy o ochronie środowiska do obowiązków organów administracji publicznej należy powiadamianie organizacji społecznych o przygotowywanych inwestycjach. Dostępny bezpłatnie w Internecie pod adresem: www.most.org.pl/katalog_poe (zob. ZB nr 6(108)/98, s.75; 8(110)/98, s.72; 7(109)/98, s.66).

Recykling - katalog 97/98, OTZO, Kraków 1997, ISBN 83-903714-5-6, 102 s.A4, kolorowa, foliowana okładka + dodatki regionalne po kilka - kilkanaście s.A4, 286 g. Komplet 30 zł (w tym jeden dodatek regionalny). Cena pojedynczego dodatku ekstra wynosi 3 zł. Katalog zawiera dane o ponad 300 największych krajowych instytucjach i przedsiębiorstwach oferujących: * systemy zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych * urządzenia i technologie utylizacji odpadów * projektowanie, budowę i rekultywację składowisk odpadów * pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych * przetwórstwo makulatury, stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych * utylizację odpadów specjalnych. W dodatkach podano spisy i adresy regionalnych skupów surowców wtórnych oraz lokalnych przedsiębiorstw gospodarki odpadami - razem 2150 firm. (zob. ZB nr 4(106)/98, s.64; 7(109)/98, s.66).

Materiały z seminarium pt. Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie - Oświęcim '97 (red. Marta Matuzik, Beata Przybylska, Piotr Rymarowicz), OTZO i TNZ, Kraków - Oświęcim 1997, ISBN 83-906973-1-9, 160 s.A4, 443 g, 30 zł (10 zł dla organizacji ekologicznych) + dodatek Wzorcowe teksty aktów prawnych wydawanych przez gminy, 24 s.A4 (30 zł). Materiały zawierające informacje związane z gospodarką odpadami w gminie, m.in.: * finansowanie gminnych inwestycji w gospodarce odpadami * sposoby zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w związku z lokalizacją składowisk odpadów komunalnych * gospodarka opadami niebezpiecznymi w gminach. W dodatku umieszczono m.in.: wzorcowe teksty aktów prawnych (uchwał itd.) wydawanych przez gminy wraz z komentarzem, opracowane przez prof. Marka Górskiego z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. (zob. ZB nr 7(109)/98, s.66).

Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie (praca zbiorowa), OTZO, Kraków - Oświęcim 1996, ISBN 83-903714-3-X, 128 s.A4, 333 g, 15 zł (5 zł dla organizacji ekologicznych). Przekrojowe opracowanie na temat zasad organizacji i finansowania gminnych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych - selektywnej zbiórki, kompostowania i recyklingu oraz procedur lokalizacji inwestycji związanych z utylizacją odpadów. Zawiera także opisy funkcjonujących systemów na terenie kraju.

Darek Szwed, Kolorowe pojemniki, czyli jak rozwiązać problem odpadów, FWIE i FZ-Kraków, ISBN 83-905050-6-1, Kraków 1992, 20 s.A5, ilustracje, 24 g, 1 zł. Pokazuje rozwiązania problemu odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę ułatwiającą ponowne użycie (reusing) bądź przerób (recykling) i bezpieczne składowanie. Stara się przybliżyć ideę opartą na haśle: "Zmniejszaj zużycie, używaj wielokrotnie, odzyskuj surowce wtórne" (zob. ZB nr 7(109)/98, s.71).

Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego. Propozycja organizacji ekologicznych, Kraków 1999, ISBN 83-87331-17-1, 80 s.A5, 111 g, 3 zł. Książka zawiera opis propozycji organizacji ekologicznych, zaprezentowany m.in. podczas nieformalnego spotkania ministrów ochrony środowiska z krajów nadbałtyckich w Saltsjobaden w Szwecji w październiku 1996 roku. Propozycje te dotyczą polityki sektorowej w dziedzinie rolnictwa, energii, rybołówstwa, leśnictwa, przemysłu, turystyki i transportu, a także sposobów ochrony przyrody i bioróżnorodności, postępowania z ropą naftową czy ekotechnologii oczyszczania ścieków. Znajduje się tu także opis sposobów wspierania lokalnej Agendy 21 i działań na szczeblu lokalnym, krajowym oraz europejskim.

Hydrobotaniczne metody oczyszczania ścieków (red. Sławomir Pietrasik), OTZO i TNZ, Kraków 1998, ISBN 83-906973-2-7, 78 s.A4, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 220 g, 15 zł (5 zł dla organizacji ekologicznych), Publikacja szeroko opisująca metody oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu roślin hydrofitowych. Można więc w niej przeczytać m.in. o oczyszczalniach korzeniowych i trzcinowych według technologii duńskiej, funduszach wspierających budowę takich oczyszczalni w Polsce, a także zapoznać się z opisami istniejących w naszym kraju obiektów hydrobotanicznego oczyszczania ścieków (zob. ZB nr 7(109)/98, s.66).

Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Ekokarty - czyste miasto, FWIE, Kraków 1995, ISBN 83-905050-5-3, 20 s.A4, ilustracje, 60 g, 4 zł. Jest to zestaw propozycji dydaktycznych (gier, zabaw, zadań i konkursów) dla dzieci, dotyczących problemu śmieci, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zawiera: * scenariusze inscenizacji, * przykłady powtórnego wykorzystania potencjalnych odpadów, * propozycje opracowania reklamy antyśmieciowej oraz sporządzania notatek popularyzujących segregację śmieci, * analizę zawartości domowego kosza na śmieci, * ćwiczenia dotyczące sposobów zagospodarowania odpadów z gospodarstw domowych, * przykłady wielokrotnego wykorzystania artykułów codziennego użytku. Wszystkie zajęcia mają charakter praktyczny, aktywizujący dzieci i młodzież do działań prośrodowiskowych. Całość wydrukowana jest na kolorowych kartkach i wzbogacona rysunkami.

Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Ewa Stojak-Ślęczek, Ekospotkanie - propozycje gier środowiskowych, ROEE i FWIE, Kraków 1995, ISBN 83-901177-7-0, 64 s.A4, ilustracje, 154 g, 6 zł. Książka ta pomyślana jest jako zbiór 31 gier związanych z zagadnieniami środowiskowymi dotyczącymi zarówno środowiska przyrodniczego, jak i gospodarowania zasobami przyrody we własnym domu. Ekospotkanie może być realizowane w trakcie pojedynczej lekcji w szkole, podczas zajęć pozalekcyjnych, w ramach wyjazdów do tzw. "zielonych szkół" oraz w innych sytuacjach związanych z edukacją formalną i nieformalną. Opracowanie zawiera także zestaw odpowiedzi, co usprawnia organizację zabaw i konkursów.

Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Transport, FWIE, Kraków 1994, ISBN 83-902421-2-5, 36 s.A4, ilustracje, 74 g, 6 zł. Zestaw dydaktyczny pozytywnie zaopiniowany przez doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. Przydatny dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Jest przeznaczony również dla członków organizacji zainteresowanych edukacją ekologiczną w tym zakresie. Nietypowa forma wydania zestawu na kolorowych, luźnych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości, sprawia, że opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup. W zestawie splatają się dwa elementy: * informacyjno-teoretyczny - zawierający dane dotyczące zagrożeń środowiska spowodowanych przez motoryzację; * dydaktyczny - zawierający propozycje obserwacji, ćwiczeń, doświadczeń, gier, zabaw, inscenizacji, scenariuszy itp. zarówno w terenie, jak i w klasie, indywidualnie, z podziałem na grupy oraz zespołowo.

Wszystkie 3 powyższe zestawy mają pozytywną opinię doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie.

Marcin Hyła, Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów, Kraków 1996, ISBN 83-905050-0-2, 76 s.A4, kolorowa okładka, ilustracje, 203 g, 6 zł. Książka jest częścią ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie. Jego celem jest zmiana zachowań społecznych: zwiększenie liczby przejazdów rowerem w miastach, a przez to ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Miasta dla rowerów adresowane są do wszystkich, którym bliska jest idea życia zgodnego z naturą, a także do radnych i urzędników, urbanistów i planistów, dziennikarzy i publicystów oraz młodzieży. To również poradnik dla działacza ekologicznego. "Chcemy pokazać możliwe a pomijane rozwiązania, chcemy przekonać decydentów o konieczności i opłacalności inwestycji, które uczynią nasze miasta przyjaznymi dla roweru. Przede wszystkim chcemy jednak przekonać społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, że do szkoły, pracy czy na zakupy można łatwo i wygodnie pojechać na rowerze. (...) Treść książki jest przekonująca, podana w żywy, sugestywny sposób, a zestawione argumenty trafnie dobrane." - prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, b.Główny Architekt Miasta Krakowa (zob. ZB nr 9(87)/96, s.91; 7(109)/98, s.69; GB nr 2(21)/96, s.12).

Elżbieta Janik-Ramus, Olejek drzewa herbacianego - właściwości i zastosowanie, Ramix s.c., Kraków 1999, ISBN 83-911621-0-9, 40 s.A5, foliowana okładka, 59 g, 3 zł. Książka zawiera zbiór informacji o pozyskiwaniu, składzie, właściwościach i zastosowaniu olejku drzewa herbacianego, stosowanego m.in. do pielęgnacji ciała, odstraszania owadów, utrzymywania higieny pomieszczeń. Autorka opisuje także sposób jego wykorzystania do pielęgnacji zwierząt oraz przy konkretnych dolegliwościach, jednak zaznacza, że książka nie jest podręcznikiem medycznym i nie ma służyć leczeniu kogokolwiek ani jakiegokolwiek schorzenia, ponieważ w przypadku choroby wymagana jest konsultacja lekarska.

Andrzej Pakłowski, Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej, F.H.U. "Dom", Kraków 1997, ISBN 83-908436-0-9, 152 s.A5, foliowana okładka, 203 g, 17 zł. Szczegółowo omawia leczenie 100 różnych chorób przy pomocy aloesu i preparatów sporządzonych na jego bazie; ponadto opisuje funkcjonowanie układów, z których zbudowany jest organizm człowieka oraz skład chemiczny i działanie Aloe vera.

Józef Maciuszek, Jak pozyskać partnerów do network marketingu?, Huget OSD, Kraków 1999, ISBN 83-908436-2-5, ok. 186 s.A5, kolorowa foliowana okładka, 224 g, 22 zł. Autor jest doktorem psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i trenerem biznesu. Z jego książki dowiemy się m.in.: Jak postępować z ludźmi, wywierać na nich wpływ i zjednywać sobie sympatię. Jak skutecznie przekonywać i namawiać. Jak motywować siebie i innych do pracy. Jak przeprowadzić prezentację. Książka zawiera sprawdzone rady przydatne dla każdego dystrybutora network marketingu - będą też przydatne dla działaczy społecznych, liderów itd. Jest narzędziem pracy gwarantującym dobre wyniki.

Szymon Kobyliński, Bajki serio z menażerią, Wyd. Orenda, Warszawa 1995, ISBN 83-86346-03-5, 22 s.B5, kolorowa, foliowana okładka, kolorowe ilustracje, 81 g, 6 zł. Książeczka dla dzieci, napisana i zilustrowana przez znanego rysownika. Zawiera wierszyki-bajki o zwierzętach, pełne humoru i kalamburów. Znakomicie spełnia swoją funkcję dydaktyczną, dostarczając w sposób przystępny - bo w formie żartu i zabawy - podstawową wiedzę o charakterystycznych cechach różnych gatunków zwierząt.

Halina Wiesława Dobrucka, Przyroda mój dom, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1998, ISBN 83-85109-85-4, 80 s.B6, 89 g, 7 zł. Jest to zbiór opowiadań - krótkich poetyckich narracji i dłuższych historii, których bohaterem jest Przyroda, obserwowana okiem bacznego i wrażliwego obserwatora. Autorka poprzez spotkania z naturą rozpoznaje zarówno siebie jak i nasz wspólny los. Spotkania te są wędrówką, do podjęcia której nas zaprasza. (zob. ZB nr 1(127)/99, ss.50-51).


ZB nr 13(139)/99, 16-30.9.99

Początek strony    Oferta ZB cd.    Promocja!!!