Strona główna 

ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

APEL O STWORZENIE
WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW KARTOGRAFII
I STATYSTYKI EKOLOGICZNEJ

Gwałtowny kryzys ekologiczny jaki przeżywa obecnie Polska powoduje w konsekwencji lawinowe narastanie informacji związanych z rozwojem owego kryzysu.

Dotychczasowy sposób przetwarzania i gromadzenia w/w informacji - wyłącznie w postaci tabel danych statystycznych jak i maszynopisów zawierających szczątkowe raporty jest mało przejrzysty i nie daje w efekcie pełnego obrazu zagrożenia.

O wiele efektywniejszym sposobem przedstawiania aktualnej sytuacji ekologicznej (sozologicznej) jest sporządzania tzw. map degradacji środowiska.

Zastrzeżenia też budzi obecny zbyt scentralizowany sposób przetwarzania i gromadzenia informacji o stanie środowiska powodujący grzęźnięcie wielu istotnych opracowań informacji w głębi ministerialnych, zakurzonych szuflad, a stwarzający w efekcie słynne decydenckie złudzenie, że "jest dobrze".

Z powyższych względów wydaje się, że o wiele słuszniejszym byłoby stworzenie przy wojewódzkich wydziałach ochrony środowiska pracowni statystyki i kartografii ekologicznej przetwarzających już na poziomie województwa kurzące się w różnych archiwach informacje i opracowujących lokalne mapy degradacji środowiska.

Pracownie te powinny obecnie pilnie zająć się przejęciem i zabezpieczeniem dorobku tych nielicznych instytucji, które zajmowały się już dotychczas opracowaniem takich map w ramach prac zleconych.

Nie stoi to oczywiście w żadnej sprzeczności z koncepcją utworzenia ogólnopolskiego banku informacji o środowisku oraz wydawania ogólnopolskiego atlasu sozologicznego.

Jerzy Karcz
ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

Początek strony