Strona główna 

ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

ZIELONE BRYGADY PREZENTUJĄ
ruchy, organizacje oraz indywidua ekologiczne w kraju i na świecie

WSPÓLNOTA KONSERWACJI -
RUCH NA RZECZ ZIEMI I ŻYCIA

Grupa inicjatywna Stowarzyszenia Konserwacji, Ruchu na rzecz Ziemi i Życia liczy obecnie kilkanaście osób, które wzniosły się ponad podziały i partykularne interesy różnych środowisk, aby połączyć swoje wysiłki w sprawie ocalenia ostatnich dzikich miejsc w Polsce. Do współpracy przystąpiły dotychczas Studenckie Koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Poznaniu, Polski Ruch Przyjaciół Indian, koła ornitologiczne, a także wiele osób nie deklarujących się żadnymi przynależnościami.

Na naszej Matce Ziemi nie ma granic. Wspólnota Konserwacji jest ruchem otwartym na wszystkich, którym nie jest obojętna zagłada wielu jeszcze miejsc w Polsce, które zachowały się w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Konserwacjonizm pojmujemy jako drogę harmonijnego współżycia z przyrodą, opartą na zasadzie oszczędnego wykorzystywania jej zasobów i utrzymywania równowagi w środowisku. Ruch na rzecz Ziemi i Życia ma na celu stopniową realizację konkretnych projektów, prowadząc działania zależnie od potrzeb i posiadanych możliwości.

Zagrożenia zasobów przyrody wynikają głównie z nasilającej się degradacji środowiska, powodującej nieodwracalne już zmiany w krajobrazach i ekosystemach, rabunkowej gospodarki zasobami przyrodniczymi, niedoskonałości zasad i metod ochrony przyrody w naszym kraju. Należy tutaj wymienić bardzo małą efektywność prawa i administracji w zakresie ochrony środowiska, błędy gospodarki przestrzennej i nadmierną presję turystyczną w terenach wartościowych. Rabunkowa gospodarka prowadzona jest także na obszarach prawnie chronionych. Często pozornie popiera się ochronę terenów o dużych wartościach przyrodniczych planując jednocześnie inwestycje przemysłowe i rozwój osadnictwa na tych terenach.

Naszym zdaniem zachowanie zasobów przyrody możliwe jest obecnie tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące postulaty:

Zamierzamy prowadzić akcje na rzecz ochrony ostatnich dziewiczych miejsc w Polsce, które nie są prawnie chronione: np. Bieszczady, Bagna Biebrzańskie itd.

Do najbliższych przedsięwzięć należą:

Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby pomóc w ratowaniu ostatnich dziewiczych regionów w Polsce, o podjęcie wspólnych wysiłków do ocalenia tych miejsc. Nie ma czasu do stracenia - zegar odmierza ostatnie już chwile dzikiego życia.

Kontakt pod adresem:

Artur Andrzejewski
D. S. Przylesie
Wojska Polskiego 85
60-625 PoznańZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

Początek strony