Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 69 OFERUJEMY

OFERUJEMY

Raport o problemach spalania odpadów w Europie Środkowo- Wschodniej

Uprzejmie informujemy, że Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów "3 R", we współpracy z Greenpeace, opracowało raport na temat problemów spalania odpadów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Raport omawia:

ˇ

ˇ historię technologii spalania odpadów,

ˇ argumenty przeciwko spalaniu odpadów;

ˇ problemy gospodarki odpadami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej;

ˇ przykłady realizowanych programów w regionie oraz wdrożonych rozwiązań z zakresu czystych technologii i produktów.

W drugiej części raportu zebrano dostępne informacje o ponad 330 czynnych i projektowanych spalarniach dla różnych typów odpadów: komunalnych, szpitalnych i niebezpiecznych; oraz propozycje spalania importowanych odpadów w 14-tu krajach Europy Środkowo-Wschodniej:

Albanii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii,
Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Część dotycząca Polski stanowi zarazem podsumowanie kampanii anty-spalarniowej koordynowanej przez OTZO i prowadzonej we współpracy z innymi organizacjami ekologicznymi.

Ponadto, w aneksach zaprezentowano przykłady alternatywnych, bezpieczniejszych dla środowiska metod utylizacji odpadów (w nawiasach podano liczbę opisanych technologii):

ˇ komunalnych (8 - kompostowanie tlenowe i beztlenowe, recykling);

ˇ szpitalnych (4 - autoklaw, mikrofale, przetwarzanie chemiczne i elektryczne);

ˇ przemysłowych i niebezpiecznych (11 - metody biologiczne, chemiczne, termiczne i inne).

Dwustustronicowe opracowanie jest dostępne w cenie 12 zł (120 tys. szł) dla pozarządowych organizacji ekologicznych, a w cenie 49 zł (490 tys. szł) dla podmiotów gospodarczych i administracji. Prosimy o dokonywanie wpłat na podane poniżej konto. Wystawiamy wyłącznie rachunki uproszczone, bez VAT.

Paweł Głuszyński

Prezes Zarządu OTZO

Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów "3 R"

(48/12/222147 w. 11, fax: 48/12/222264, 212107

:uugluszy@cyf-kr.edu.pl, glus@pan.cedar.univie.ac.at

/skr.102, 31-829 Kraków 31, biuro: ul. Sławkowska 12, Kraków

Konto: PKO S.A. o/Kraków 535078-07019285-2701-30-1110

"ZIELONE BRYGADY" 3(69), MARZEC'95 S.78

Previous PageTop Of PageNext Page