WYDARZENIA

PRAWO DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU

Dnia 23.2 w Instytucie na rzecz Ekorozwoju w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono najnowszy, opracowany przez Instytut biuletyn pt. Prawo do informacji o środowisku. Specjalnymi gośćmi konferencji byli: dr Jerzy Jędrośka, prawnik zajmujący się problematyką prawa ochrony środowiska, senator Janusz Okrzesik (Klub Demokratyczny) oraz Andrzej Obalski, jako przedstawiciel Społecznego Komitetu "Ekologia w Konstytucji".

Dr Jerzy Jędrośka pisze w biuletynie m.in. Znaczny wzrost aktywności obywatelskiej oraz pewien postęp w kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska spowodowały, iż kwestia dostępu do informacji z tej dziedziny stała się ostatnio w Polsce zagadnieniem o dużym znaczeniu praktycznym. (...) Prawne możliwości dostępu do informacji i akt z dziedziny ochrony środowiska są w Polsce znacznie mniejsze niż w państwach zachodnich. (...) Obowiązująca regulacja prawna, dotycząca dostępu do informacji stanowi w dużej mierze spadek po epoce realnego socjalizmu, a będąc dostosowana do warunków społecznych, politycznych, ekonomicznych i cywilizacyjnych epoki, w której powstała, okazuje się w znacznej części niezdolna do sprostania wyzwaniom, jakie przyniosła praktyka ostatnich lat. Co więcej, można zauważyć pewien regres w tej dziedzinie. (...) Dostęp do informacji i akt urzędowych nie jest traktowany w Polsce jako odrębna instytucja prawna o charakterze ustrojowym.
Nie istnieje też akt prawny gwarantujący generalnie dostęp do akt i informacji urzędowych. (...) Polski system prawny skonstruowany jest w ten sposób, iż każde działanie administracji wymaga podstawy prawnej: zarówno działania "pozytywne" (np. udostępnianie informacji), jak i " negatywne" (np. odmowa udostępnienia informacji)... Obowiązująca ustawa o tajemnicy państwowej i służbowej reguluje jedynie kwestie "negatywne"; mówi, jakich informacji nie wolno udostępniać, nie mówi zaś, że obywatel ma prawo dostępu do wszystkich informacji nie objętych tajemnicą.

Podczas gorącej dyskusji w czasie konferencji prasowej m.in. spierano się o to, co można zrobić, aby zmienić opisany wyżej stan rzeczy. Swoje stanowisko przedstawił również senator Janusz Okrzesik, będący nie tylko politykiem, ale i działaczem ruchu ekologicznego. Andrzej Obalski natomiast poinformował zebranych, jakie z zapisów ekologicznych udało się wprowadzić do projektu nowej ustawy zasadniczej. W trakcie konferencji dziennikarze wysłuchali również informacji nt. działań Polskiego Klubu Ekologicznego, mających uaktywnić opinię publiczną i agendy rządowe w sprawie zajęcia stanowiska w związku z projektem elektrowni jądrowej Mochowce.

Danuta Kantor-Jankowska
rzecznik InE

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W RESORCIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Krzysztof Szamałek przebywać będzie w województwie kieleckim. W trakcie pobytu złoży wizyty w Urzędzie Wojewódzkim, świętokrzyskim Oddziale Państwowego Instytutu Geologicznego oraz w Świętokrzyskiej Stacji Naukowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w Bochencu.

Podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk weźmie udział w oficjalnym otwarciu II Międzynarodowych Targów Techniki Cieplnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej "THERM '95", zorganizowanych pod patronatem MOŚZNiL. (Centrum Targowe "Mokotów", ul. Bokserska 71). Targi potrwają do 24 bm.

Konferencja prasowa prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kazimierza Chłopeckiego. Podczas konferencji omówione będą m.in.: priorytety Funduszu w działalności na rzecz ochrony środowiska, nowe zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji, plan działalności na 1995r. oraz udział NFOSGW w obchodach Europejskiego Roku Ochrony Przyrody (nowa siedziba NFOSGW, ul. Konstruktorska 3a).

W Wiedniu odbędzie się spotkanie polskich i austriackich ekspertów w dziedzinie edukacji ekologicznej z udziałem doradcy ministra, kierownika Samodzielnego Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej, Michała Nurzyńskiego.

Posiedzenie dotyczące programu współpracy przygranicznej Polska - Niemcy z udziałem wicedyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą Krzysztofa Sobkowa.

Forum dyskusyjne nt.polityki zrównoważonego rozwoju, zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, z udziałem podsekretarza stanu prof.Andrzeja Szujeckiego.

Konsultacje Ministerstw Ochrony Środowiska RP i RFN w celu ustalenia tematyki kolejnego posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska oraz omówienie Programu Doradczego Rządu RFN (Program Kittela) na 1995r. w dziedzinie ochrony środowiska z udziałem podsekretarza stanu Bernarda Błaszczyka.

Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AADG); w Konferencji udział weźmie główny geolog kraju, podsekretarz stanu, dr Krzysztof Szamałek.

Zarząd Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS i Centrum Wspierania Biznesu w Jarosławiu zorganizowały sesję wyjazdową, poświęconą problemom ekologicznym części Pogórza Rzeszowskiego: bliższe informacje - CWB ul.Rynek 6, 37-500 Jarosław, (/fax:0-194/43-62 (pani D.Woźniak).

Drugie posiedzenie Komisji ds. Ekorozwoju przy prezesie Rady Ministrów z udziałem wicepremiera-ministra finansów, Grzegorza Kołodko i ministra ochrony środowiska, Stanisława Żelichowskiego (MOŚZNiL, sala 324).

Konferencja prasowa w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych nt. zalesień gruntów oraz działań na rzecz ochrony przyrody w lasach państwowych (MOŚZNiL, sala 478 c).

Główny inspektor ochrony środowiska Andrzej Walewski weźmie udział w europejskiej konferencji nt. odzysku odpadów z gospodarstw domowych na przykładzie modelu francuskiego (Paryż)

Główny Geolog Kraju, podsekretarz stanu, Krzysztof Szamałek weźmie udział w I Sesji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ w Kingston (Jamajka). II Krajowy Kongres Ekologiczny EKO-MED Tarnów '95 pod hasłem "Degradacja środowiska przyrodniczego a zdrowie człowieka", z udziałem doradcy ministra - dra Stanisława Garlickiego (Tarnów).

Uroczyste zakończenie XI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej z udziałem głównego geologa kraju, podsekretarza stanu, Krzysztofa Szamałka (Zespół Szkól Geologiczno-Geodezyjno-Drogowych, ul.Szanajcy 5).

Konferencja prasowa ministra Stanisława Żelichowskiego pod hasłem "Europejski Rok Ochrony Przyrody" z udziałem dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody, Jana Wróbla i przedstawicieli Prezydium Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

poza tym:
Rozpoczyna się druga edycja Kampanii Ozonowej WWF "Polska'95". W imieniu i na zlecenie światowej organizacji WWF (World Wilde Fund for Nature) akcję w 1995r. prowadzi Polskie Towarzystwo Geofizyczne z siedzibą w IMGW * Podleśna 61, 01-673 Warszawa.

rzecznik prasowy Krystyna Panek,
* Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
tel: 25-88-50, fax: 25-33-55,
nadesłał: Marcin Kwolek

Z KALISZA

1.3.br odbyło się w II LO W Kaliszu inauguracyjne spotkanie klubu ekologicznego ARBO. Klub zrzesza młodzież z Kalisza i okolic, której bliskie są założenia ekozofii (ekologii głębokiej), a także innych dziedzin ekologicznych oraz idea języka międzynarodowego - ESPERANTO. Program klubu obfity jest w wiele ambitnych celów i założeń, z którymi szczegółowo zapoznamy Czytelników ZB W jednym z kolejnych numerów pisma.
Dalsze informacje nt. klubu tymczasowo udzielane są przeze mnie.

UWAGA ROWERZYŚCI!!!

Czas wyprowadzić rowery! Proponujemy przeżycie przygody na wybrzeża Bałtyku!
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne i Szkolne Koło Sportowe przy II LO W Kaliszu zamierzają zorganizować w pierwszych dniach wakacji 2-tygodniowy rajd rowerowy wybrzeżem Bałtyku. Chętni z Kalisza i okolic proszeni są o zgłaszanie się do II LO w Kaliszu, *Szkolna 5, 62-800 Kalisz, ( 766-57. Szczegółowe informacje zostaną podane na zebraniu organizacyjnym, o którego terminie zainteresowanych powiadomimy. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!! Osoby deklarujące swój udział w rajdzie muszą posiadać sprawny rower oraz rozpocząć trening najpóźniej na 2 m-ce przed wyprawą.

Dzień Ziemi już tuż, tuż... Jeżeli jest w Kaliszu ktoś jeszcze zainteresowany pomocą w organizowaniu obchodów tego święta - niech śmiało się zgłasza, pracy wystarczy dla każdego!!!

DE MONO!*

1.3.95 odbyło się w Kaliszu spotkanie młodzieży szkół ponadpodstawowych z jednym z liderów Unii Wolności - Donaldem Tuskiem. Będąc uczestnikiem spotkania nie omieszkałem zadać pytań dotyczących problemu autostrad i Białowieży.
Zapytany o to, czy promując rozwiązanie problemów infrastrukturalnych naszego kraju poprzez budowę sieci autostrad, w erze globalnego kryzysu ekologicznego [D.Tusk i jego partia nie dostrzegają jednocześnie wielu poważnych zagrożeń (nie tylko dla Polski), które z czasem mogą zacząć dominować nad "europejskimi standardami"], szanowny gość odpowiedział, że: autostrady to bardzo ekologiczne rozwiązanie infrastrukturalne dla Polski (o czym mają nas przekonywać najeżone superautostradami jednocześnie ze wszech miar ekologiczne Niemcy). Pan liberał nie widzi żadnego związku między promocją autostrad a wzrostem produkcji samochodów. Hm... zbyt daleko posunięta krótkowzroczność, jak na tak jeszcze przecież młody organizm!

Prowokując dalsze wypowiedzi przedstawiciela władzy zapytałem, czy (uwzględniając "ekologiczność" autostrad) bardziej pożądanym - wobec ogromu cierpień Ziemi - rozwiązaniem nie byłaby zmiana polityki związanej z transportem kolejowym, tak by stawał się on bardziej opłacalnym dla wszystkich. Tusk wyjaśnił jedynie, czym różni się ekolog "idealista" od ekologa "praktyka" (typu D.T. z partią). Otóż ten pierwszy ponoć nie dostrzega tego, co rządzi światem. Oczywiście, że pieniążki! A Polski nie stać na "deficytowe" działania, ot co! Tym samym doszedłem do wniosku, iż fakt uprzedzenia na wstępie, że zadawane przeze mnie pytania dotyczyć będą problemów raczej globalnych, nie został chyba zauważony. Trudno.

Natomiast dziękując posłom UW za proekologiczny stosunek do Białowieży i jej problemów, zasugerowałem radykalniejszą walkę władz o puszczę. Pan Tusk wyraził - w odpowiedzi na moją propozycję - głęboką wiarę w społeczeństwo, jego pogłębiającą się świadomość ekologiczną, która dla pana posła jest już zauważalna. Dziwny jest zmysł wzroku władzy. Być może (co bardzo prawdopodobne) reaguje on na zmiany pogody (politycznej), bo nie wiem doprawdy, w jaki inny sposób to wytłumaczyć...

Igor Strapko,
Front Wyzwolenia Zwierząt,
Federacja Zielonych - Kalisz,
* Borkowska 9/1,
62-800 Kalisz,
tel: 64-20-20 (Julita Konieczna)
*) de mono" znaczy po esperancku pieniędzy" (w dopełniaczu).

BEZ TRZECH W ZAKOPANEM

5 marca w Zakopanem, Kościelisku i Poroninie odbyły się wybory samorządowe. Do 28 miejsc w radzie Zakopanego startowało 110 kandydatów, w tym trzech pod ekologicznym szyldem. Nikt z tej trójki nie został radnym. Sporo mandatów (8 na 28) uzyskali kandydaci określający się jako niezależni. Frekwencja wyborcza wynosiła: w Zakopanem - 34%, w Kościelisku - 41%, w Poroninie - 43% Wynikałoby z tego, że ponad połowie mieszkańców byłej Gminy Tatrzańskiej obojętne jest, kto będzie rządził, a więc w jakiejś mierze decydował o ich losie.

Stanisław Zubek,
Kraków, 15.3.95

"ZIELONE BRYGADY" 4(70), KWIECIEŃ'95 S.56 "ZIELONE BRYGADY" 4(70), KWIECIEŃ'95 S.62

Do spisu