Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 72 ZAPOWIEDZI

ZAPOWIEDZI

SPOTKANIE EKO-FEMINISTEK

Jeżeli chciałabyś uczestniczyć w spotkaniu kobiet forum europejskiego w ramach projektu Young Women & Democracy (Młode Kobiety i Demokracja), organizowanego przez biuro ASEED'u (Action for Solidarity, Equality, Environment and Development = Akcja dla Solidarności, Równości, Środowiska i Rozwoju) to przyjedź do Krakowa, gdzie w dniach ok.14-18.6.95 odbędą się dyskusje na tematy:

a roli kobiety w życiu;

a równouprawnienia;

a polityki energetycznej;

a transportu;

a zmiany stylu życia.

Istnieje możliwość wystąpienia z indywidualnymi sugestiami.

Jeśli tylko zdecydowałaś się na konfrontację z kobietami z całego świata, to wypełnij poniższy formularz i prześlij go na adres:

Edyta Kuzian,

c/o Federacja Zielonych-Kraków,

* Sławkowska 12, 31-014 Kraków ,

(+48 12/22-21-47, fax:+48 12/22-22-67,

:zielbryg@gn.apc.org

IMIĘ I NAZWISKO ............................................

ORGANIZACJA .................................................

ADRES KONTAKTOWY ..................................

TEL. .....................................................................

FAX .....................................................................

PROPOZYCJE ....................................................

OCZEKIWANIA .................................................

Termin przyjmowania formularzy kończy się z dniem 14 czerwca.

Do zobaczenia w Krakowie!

Edyta

P.S. Język angielski jest językiem dyskusyjnym!!!

SPOTKANIE A SEED,
14-18 CZERWCA, KRAKÓW

A SEED Europe (Akcja na rzecz Solidarności, Równości, Środowiska i Rozwoju) organizuje zjazd w Krakowie! A SEED Europe to sieć organizacji ekologicznych. Obecnie prowadzi kampanie nt. międzynarodowych instytucji finansowych (MDB), korporacji transnarodowych (IMPs), Unii Europejskiej (w tym projekt budowy sieci nowych autostrad), kobiet (Gender), klimatu, mediów; ponadto w ramach A SEED istnieje sieć studencka.

W Krakowie będziemy dzielić się doświadczeniami, sukcesami, pomysłami i marzeniami oraz planować działalność istniejących kampanii na następne pół roku i dłużej. Będzie też czas na prezentacje działań lokalnych i propozycje nowych tematów do współpracy międzynarodowej.

18 czerwca w ramach europejskiego spotkania A SEED w Krakowie planowana jest akcja dla poparcia idei ochrony Puszczy Białowieskiej.

Informacje, zgłoszenia:

A SEED Europe,
/ PO Box 92066,
1090 Amsterdam,
the Netherlands,

(+31 20 6682236,
fax: +31 20 6650166,

: aseedeur@antenna.nl

lub:

Edyta Kuzian

(p. lewa kolumna)

Pod patronatem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbędzie się seminarium poświęcone przygotowaniu i realizacji Programu Działań na Rzecz Ochrony Środowiska dla Europy Środkowej i Wschodniej, w tym programu narodowego.

Program Działań na rzecz Ochrony Środowiska dla Europy Środkowej i Wschodniej jest podstawowym dokumentem, przyjętym przez Konferencję Ministrów Ochrony Środowiska w Lucernie w 1993r. Zawiera on wskazówki metodologiczne i praktyczne, dotyczące konstrukcji i realizacji programów ochrony środowiska w ramach gospodarki rynkowej. Program ten miał stanowić pierwszy krok do pełnego włączenia krajów Europy Środkowej i Wschodniej do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska w Europie. Jego dotychczasowa realizacja będzie przedmiotem dyskusji podczas zbliżającej się, kolejnej Konferencji Ministerialnej w Sofii w październiku'95.

Tematyka seminarium:

1. Przybliżenie treści Programu Działań na rzecz Ochrony Środowiska dla Europy Środkowej i Wschodniej.

2. Prezentacja założeń programu narodowego.

3. Omówienie doświadczeń i oczekiwań związanych z międzynarodową współpracą na rzecz poprawy stanu środowiska w Europie.

Oczekuje się, że dyskusja nad zaprezentowanymi zagadnieniami pozwoli na znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy włączenie się w proces ochrony środowiska w Europie leży w interesie Polski?

2. W jakim stopniu rynkowe mechanizmy gospodarcze są wykorzystywane do ochrony środowiska naturalnego?

3. Jakie są główne bariery i zagrożenia ograniczające skuteczność programów ochrony środowiska w naszym kraju?

Seminarium zorganizowane przy współudziale Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu odbędzie się 20.6.br. w godz. 1030-1430, w sali gmachu Sejmu. Wezmą w nim udział posłowie, przedstawiciele administracji, ruchy pozarządowe, reprezentanci świata nauki oraz mediów. Zakłada się, że wymiana opinii różnych środowisk przyczyni się do lepszego poznania możliwości i zagrożeń w realizacji skutecznej ochrony środowiska w Polsce.

Zainteresowani seminarium proszeni są o kontakt z panem Mirosławem Sobolewskim w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
* Zagórna 3, 00-441 Warszawa,
( 2/694-19-65, fax 2/694-18-65.

Uczestnictwo wymaga potwierdzenia najpóźniej do dnia 10.6.br. H

G

SEMINARIUM POD PATRONATEM SEJMOWEJ KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

"OD LUCERNY DO SOFII - PRZYGOTOWANIA I REALIZACJA
PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ"
20.6.95 godz. 1030-1430
sala 118, gmach Sejmu

PROGRAM:

Sesja I, prowadzi przew. Komisji OŚZNiL, poseł Jan Komornicki.

1030 - Otwarcie Seminarium;

1040 - Andrzej Kassnberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju): Program Działań na rzecz Ochrony Środowiska dla Europy Środkowej i Wschodniej - wnioski dla Polski.

1100 - Przedstawiciel MOŚZNiL: Narodowy Program Działań... i przygotowania do Konferencji Ministerialnej w Sofii.

1140 - Stanisław Sitnicki (Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią - REC): Omówienie międzynarodowych doświadczeń związanych z wprowadzeniem rynkowych mechanizmów ochrony środowiska w Europie Środkowej i Wschodniej.

1210 - Przemysław Czajkowski (Milieukontakt Oosteuropa): Rola i udział organizacji pozarządowych w realizacji Programu Działań...

1230-1300 - Przerwa na kawę.

Sesja II, prowadzi z-ca przew. Komisji OŚZNiL, poseł Radosław Gawlik.

1300 - Dyskusja.

1420 - Podsumowanie obrad - wnioski.

1435 - Zamknięcie seminarium.

I MAŁOPOLSKA KONFERENCJA INICJATYW OBYWATELSKICH "ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PROCESIE BUDOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO"

Małopolskie Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,
Szlak 73a, 31-153 Kraków,
(/fax: 0-12/335154, 339800

grupy etniczne i PRZYRODA
język - Kultura - ekologia
zaproszenie do współpracy

Dążąc do zjednoczenia, narody powinny zdawać sobie sprawę z konieczności zachowania dobrego stanu i różnorodności naturalnego i kulturowego środowiska życia ludzkości. Temu celowi ma służyć projekt Język - Kultura - Ekologia realizowany przez centrum o tej samej nazwie, działające przy Akademii Nowego Myślenia w Moskwie, pod auspicjami wielu międzynarodowych organizacji. Jednym z zadań zawartych w tym projekcie jest zorganizowanie Forum Grupy Etniczne i Natura'95 (ETNA'95). Forum odbędzie się w Tatrach Wysokich na Słowacji, w okresie od 24.6 do 4.7.95. Będzie ono dotyczyło relacji między grupami etnicznymi a środowiskiem naturalnym, charakterystycznym dla klimatu umiarkowanego. Forum to nie będzie wydarzeniem jednorazowym. Jego kontynuacją będą ETNA'97 i ETNA'99 lub 2001. Celem drugiego forum (ETNA'97) będzie analiza powyższych relacji, ale w odniesieniu do pasa podzwrotnikowego i zwrotnikowego Australii i Oceanii. Natomiast forum ETNA'99 lub 2001 będzie miało miejsce w pasie równikowym Ameryki Południowej.

Rezultatem tychże spotkań będzie ANTOLOGIA duchowych, społecznych i ekologicznych aspektów praktycznego doświadczenia, dotyczących wzajemnych oddziaływań etniczno-naturalnych w różnych pasach klimatycznych świata.

Spotkania te mają pomóc w nawiązaniu międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń. W tym celu tworzy się Międzynarodową Szkołę Ekologicznego Sposobu Życia, która podczas I forum zaprezentuje doświadczenia europejskich grup etnicznych w tym zakresie.

28.6.-1.7. odbędzie się dodatkowo Spotkanie Karpackie (Karpata Esperanto Ligo).

Organizatorzy zapraszają do współpracy zawodowych tłumaczy j. międzynarodowego (esperanto), gwarantując im w zamian bezpłatny udział w ETNA'95. Krewni tłumaczy będą mieli zapewniony rabat.

Dla uczestników ETNA'95, oprócz konferencji, konsultacji i seminariów tematycznych przewiduje się także wycieczki, ekspozycje, możliwość udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Vychodna'95, zajęcia szkoły ekologicznego sposobu życia, kursy j. słowackiego i esperanta.

Koszty dla Polaków:

I. opłata organizacyjna - 70 usd*;

II. za 1 dzień (zakwaterowanie, posiłki, wycieczki):

III. 5-dniowy, ekspresowy kurs w akademiku:

*) emblemat, program, udział w naukowych, kulturalnych i edukacyjnych programach - tłumaczenia w 3-5 językach, bezzwrotna, ale z możliwością przeznaczenia na inną imprezę (za dodatkową opłatą), rabaty: 30% uczniowie, studenci, członkowie organizacji nadzorujących, 100% dzieci do lat 12, 50% osoby uczestniczące w etna'95 tylko przez 2-3 dni.

Dr. Lev Medvedev,

Akademija Novego Myslenia (ANM),

* Pjatnickaja 7,

RUS-113035 Moskva,

Rosja,

( 7095-2330781, 1870222, 9287608,

fax: 7095-2330731, 2069790, 9380600,

: soceco@glas.apc.org, anthpub@iea.msk.su (ETNA'95)

XV MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE ORKIESTR LUDOWYCH

8-11.6, Toruń. Językiem roboczym będzie esperanto. Tylko autentyczna muzyka tradycyjna:

Muzeum Etnograficzne w Toruniu
*Wały gen. Sikorskiego 19,
87-100 Toruń,

lub Teresa Nemere,
* Jana Olbrachta 3/5/12,
87-100 Toruń

68a SAT-KONGRESO
,TOLERO AL MINORITATOJ
JUNULARA LANDLIMA
INTERNACIA ARANËO"
(68. KONGRES ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ANACJONALNEGO PT. "TOLERANCJA WOBEC MNIEJSZOŚCI")

15-22.7., Maribor, Słowenia:

INTER-KULTURO,
Koc'evarjeva 12,
62000 Maribor,
Słowenia,
(/fax: ++386/62/221371

3A LA MEJS-IJS
"JUNULARO KAJ EKOLOGIO"
(SPOTKANIE ESPERANCKIE "MŁODZIEŻ I EKOLOGIA")

8-15.8., Tata (Węgry)

Palma Csiszar,
Erdody p.t. u.25. V/16,
8100 Varpalota,
Hungario,

:hallo356@osiris.elte.hu

"EKOLOGIO"
SEMINARIUM ESPERANCKIE
TEJO/KER

Anand Roggero,
Via G.Volante 16,
I-10133 Torino,
Italio,
( ++39 11 6612906,
fax: ++39 11 3190271

Ü

Ü Jeżeli nie lub Twoje plany są bardzo mgliste, zastanów się nad naszą propozycją!

Od pięciu lat Polski Klub Ekologiczny współorganizuje obozy letnie, w których udział biorą nasi rodacy oraz goście z zagranicy. Przyjeżdżają do nas Duńczycy, Niemcy, Łotysze, Litwini, Szwedzi, Węgrzy i wiele innych nacji. Przyjeżdżają młodsi, starsi i najstarsi. Ci ostatni zabierają ze sobą dzieciaki i w ten sposób rozrzut wiekowy jest ogromny, co jest wspaniałe. W tym towarzystwie siedzimy sobie nad jakimś jeziorkiem, opowiadamy w bardzo ogólny sposób o ekologii, o problemach zanieczyszczenia naszych krajów. Organizujemy też warsztaty, na których zajadle dyskutujemy, atakujemy się swoimi (jedynie słusznymi) argumentami, po czym wpadamy sobie w ramiona absolutnie pogodzeni. Oprócz tego zawiązujemy fajne przyjaźnie, taplając się w wodzie, ścigając na kajakach, chodząc na romantyczne spacery (hm? to już raczej we dwoje... no, może troje), no i oczywiście, popijając wieczorem piwko przy ognisku.

W tym roku zorganizujemy obóz w samym sercu cudownej Szwajcarii Kaszubskiej - miejscu o tajemniczej nazwie Ü STAWISKA Ű. Ośrodek położony jest w środku wonnego lasu sosnowego, nad bardzo czystym jeziorkiem. Ü Dodatkowo jest tam malutkie pole namiotowe, więc jeśli masz akurat mały deficyt budżetowy, możesz przyjechać z namiotem. Aha! Bardzo ważna rzecz. Ü Musisz władać językiem "urzędowym" na obozie - i o to właśnie między innymi chodzi - po 1 tygodniu w Stawiskach będziesz mówił lepiej niż po rocznym kursie w Oxfordzie.

Ü Czas trwania obozu:
1-8.7.95
Ü Miejsce obozu:
STAWISKA (65 km od Gdańska)

Grupa wiekowa

Cena
(w koronach duńskich*)

Dorośli

320

12 - 17

200

3 - 11

100

0 - 2

0

* Kurs korony z dn. 24.4.95 - 100 ddk = 43.89 nowych zł.

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY - OKRĘG WSCHODNIO-POMORSKI,
Powstańców Warszawskich 202,
80-958 Gdańsk,
(/fax: 472458,
:pke@sunrise.pg.gda.pl

EKOLOGICZNY OBÓZ ROWEROWY
(15-30.7.95)

Ruch MONDVERDAJ zaprasza wszystkich, którzy chcieliby wyruszyć z nami na wakacyjną rowerową wyprawę. Poza zwiedzaniem i przygodami, będziemy promowali rowery jako wspaniałe, ekologiczne pojazdy. W planach mamy także akcje rozwieszania plakatów i rozdawania ulotek, dotyczących ekologii i wegetarianizmu. Jeździć będziemy po krainie Pojezierza Pomorskiego. Zwiedzimy Woliński i Słowiński Park Narodowy, Bory Tucholskie i Puszczę Notecką. Obejrzymy parę skansenów i zamków (będziemy m.in. w Biskupinie). Po drodze piękna przyroda, jeziora i rzeki.

Dziennie będziemy pokonywali parę krótkich odcinków drogi
- w sumie wyjdzie
ok. 50 - 60 km na dzień.

Koszt obozu - 80 zł
(800 tys. starych zł).

Wpłata dopiero w pierwszy dzień obozu.

Rozpoczęcie i zakończenie obozu w Szczecinie. Dla ludzi z odległych miast mamy namioty, są też do wypożyczenia dwa rowery.

Zainteresowani proszeni są o kontakt:

Mirek Kowalewski,
BIURO EKOLOGICZNE
* Kolumba 86-89/105
70-035 Szczecin
( 0-91/33-02-66

SPOTKANIE Z REŻYSEREM
STEFANEM SZLACHTYCZEM

Pokaz autorskich filmów
pt. "Kalifornia - nowy styl życia i... jedzenia"

18.6. 1100 WOK - Klub Wegetarian,
Rynek 25, Kraków.

MIĘDZYNARODOWE TARGI
OCHRONY ŚRODOWISKA
I USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ
"ENVITEC'95"

Jointex Trade & Travel,
Malczewskiego 49/35,
02-622 Warszawa,
( 0-22/443130, 444230, 444250,
(/fax: 0-22/449075,
fax: 0-22/444467

ECO-EXPO - MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY ŚRODOWSKA

22-24.6., Kraków:

Cracow-Expo Centre,
(0-12/227775, 227776,
fax: 212643

OBÓZ POGAŃSKI

7-13.8. (jedzenie i nocleg - 40 USD):

Piotr Wiench,
Francuska 32/2,
03-905 Warszawa, (/fax: 0-2/617 36 83,
:wiench@plearn.edu.pl

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
"ROLA CZŁOWIEKA
W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
METALI NIEŻELAZNYCH"

Redacja miesięcznika "Ekopartner",
Mokotowska 58,
00-354 Warszawa,
(/fax: 625-12-10

OBÓZ EKOLOGICZNY W BIESZCZADACH
organizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne "Tęczowa Rodzina"
oraz Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi

W PROGRAMIE:

J

Zajęcia mają pomóc odkryć bogactwo swoich możliwości, by żyć w sposób twórczy w zgodzie ze sobą i środowiskiem.

Zajęcia nie są obowiązkowe, każdy może konstruować swój plan dnia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Obóz odbywa się w dziewiczym zakątku Bieszczad, w dolinie Sanu, okolice Dwernika.

Wyżywienie wegetariańskie.

Uczestników prosimy o zabranie własnych namiotów, aczkolwiek istnieje możliwość spania w indiańskich namiotach tipi.

Na obóz zapraszamy wszystkich - nieważny jest wiek - którym nie straszne są proste obozowe warunki. Mile widziane są całe rodziny. Organizatorzy zapewniają opiekę pedagogiczną niepełnoletnim uczestnikom obozu.

Planowane są cztery turnusy:

1 - 14 lipca, 14 - 28 lipca, 28 lipca - 10 sierpnia, 10 - 23 sierpnia

Przewidywany koszt turnusu - 185 zł (1.850.000 st. zł.).

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny:

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" * Piotrkowska 67, 90-422 Łódź ( 32-85-90 ż 1000-1800.

Uwaga:

Organizatorzy mają zamiar pokazać piękno życia bez uzależnień od: alkoholu, papierosów, narkotyków - zapraszamy zatem tych, którzy będą mogli obejść się bez tych używek.

ekoturystyka
URLOP U EKOROLNIKÓW

Proponujemy Państwu niekonwencjonalny sposób spędzenia urlopu i wakacji - wyjazd do prywatnych gospodarstw ekologicznych położonych w malowniczych regionach Polski.

Zwracamy się nie tylko do wąskiego grona osób dobrze znających naszą ideę, ale do wszystkich, którzy lubią spędzać wolny czas z dala od zgiełku miasta i tłumu wczasowiczów oblegających znane wypoczynkowe miejscowości.

Nasza propozycja jest szansą na znalezienie prawdziwego wytchnienia, które dać może spotkanie z przyrodą i drugim człowiekiem. Ta nowa forma turystyki jest obecnie bardzo popularna w krajach Zachodu, a warto przypomnieć, że nawiązuje także do istniejącej w przedwojennej Polsce tradycji wiejskich "wywczasów".

Miejsca, które możecie Państwo odwiedzić, to w większości:

gospodarstwa ekologiczne, posiadające atest ekolandu,
czyli Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi.

Wybierając jedno z nich można spędzić czas w pięknej, malowniczej okolicy, nie odkrytej przez masowych turystów. Jest to okazja do bliskiego kontaktu z przyrodą: spaceru po lesie, obserwowania zwierząt i zbierania naturalnie rosnących owoców i ziół.

Ogromne znaczenie ma atmosfera serdeczności panująca w domach gospodarzy składających ofertę. Wielu z nich zachęca do tego, by przyjeżdżać z dziećmi, dla których możliwość poznania życia na wsi to fascynująca przygoda.

W sezonie letnim 1995 sześćdziesiąt dwa gospodarstwa ekologiczne z całej Polski, w tym połowa z Polski południowej, oferuje turystom pokoje, miejsca na namioty, posiłki domowe. Na miejscu można również kupić produkty rolne i korzystając z kuchni gospodarzy przygotowywać posiłki samodzielnie.

Wiele gospodarstw ma możliwość przyjmowania grup zorganizowanych (max 15 osób).

Stowarzyszenie eceat-Poland przygotowało specjalną ofertę dla młodzieży. Są to obozy wędrowne w wybranych gospodarstwach ekologicznych województwa jeleniogórskiego.

Informator turystyczny z dokładnym opisem gospodarstw będzie do nabycia w kwietniu w biurze eceat-Poland

* Głębock 24, 58-535 Miłków

Informatory wysyłamy za zaliczeniem pocztowym.

"ZIELONE BRYGADY" 6(72), CZERWIEC'95 S.104

Previous PageTop Of PageNext Page