teksty w dużej mierze archiwalne ze względu na zmianę stanu prawnego.
Por. lepiej część prawniczą KANAŁU INFORMACYJNEGO - III SEKTOR - INICJATYWY OBYWATELSKIE lub
BAZA INFORMACYJNA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Jerzy Jendrośka, Joanna Przybylska, Piotr Szkudlarek i in.

UPRAWNIENIA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Kraków 1995

Wydanie I

Autorzy:
Jerzy Jendrośka, Joanna Przybylska, Piotr Szkudlarek

Redakcja, opracowanie:
rozdział Jerzego Jendrośki - Piotr Rymarowicz, rozdziały Joanny Przybylskiej i Piotra Szkudlarka - Andrzej Żwawa

Grafika: Ewa Kijowska

Wydawca: Wydawnictwo "Zielone Brygady"

Sławkowska 12/24

31-014 Kraków

tel. 222264, 222147 w. 28,
fax: 222264, 222147 w. 22

e-mail: zielbryg@gn.apc.org

Druk: Bolesław Debiak,

Lea 114, Kraków

tel. 367978

Nakład 500 egz.

ISBN 83-902421-3-3WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"

FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH

ELDONEJO "VERDAJ BRIGADOJ" - "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE

________________________________________

Sławkowska 12/24 (IV p.), PL-31-014 Kraków,
( 48/12/222264, 222147 w. 28, fax: 48/12/222264, 222147 w. 22
: zielbryg@gn.apc.org
konto: FWIE - "Zielone Brygady", nr 630106-105428-2710-00 BOS SA O/Kraków

ssssssssssssssssssssssssss

Co miesiąc informacje nie tylko z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody ale też: wegetarianizm, feminizm, antymilitaryzm, anarchizm, New Age.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

"Zielone Brygady" ukazują się co miesiąc od maja'89 po polsku i co kwartał po angielsku od jesieni'89 (jako "Green Brigades. Ecologists Paper").

Od wiosny'94 Wydawnictwo "Zielonych Brygad" podjęło się redagowania międzynarodowego kwartalnika "Grasshopper", poświęconego ekologicznym problemom Euroregionu Karpaty Wschodnie. Teksty są publikowane w językach oryginalnych (polski, słowacki, ukraiński) z równoległym tłumaczeniem na angielski.

W "Bibliotece 'Zielonych Brygad" wydano także zeszyty: "Ekorozwój 2020", "Teatr mój widzę ekologiczny", "Trzeci świat. Bankructwo kilku mitów", "Uprawnienia organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska", "Modlitwa do drzewa", "Klejnot spełniający wszelkie życzenia" , (nakład wyczerpany) oraz "Peru Urewu - Biblijne korzenie ochrony i niszczenia środowiska" (10 tys. zł).

Ponadto ukazały się: "Informacja o eksperymentach przeprowadzanych na zwierzętach w przemyśle kosmetycznym" (nakład wyczerpany), "Cztery nowe grupy pokarmów" (nakład wyczerpany) oraz w języku rosyjskim o prawach zwierząt (nakład wyczerpany).

Cena wydania polskiego wynosi 10 tys. zł (w prenumeracie krajowej dla osób prywatnych 8 tys., a dla instytucji 16 tys. zł), a angielskiego 22 tys (44 tys. dla instytucji).

Jest też możliwość zakupienia starych numerów na dysku oraz ściągania nowych z listserv@plearn.bitnet.

Pieniądze należy wpłacać na konto z dokładnym zaznaczeniem na odwrocie przekazu czego wpłata dotyczy (w przeciwnym razie traktujemy wpłatę jako dotację).

Na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej z naklejonym znaczkiem nie odpowiadamy.

Prenumeratę można zacząć w dowolnym momencie (od bieżącego numeru). Nie należy jednak wpłacać na stare numery ani na broszurki bez uzgodnienia z redakcją, gdyż ich nakład może okazać się wyczerpany.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS