From ZieloneBrygady

Adsorbcja gleby - zwana także sorpcją gleby - zdolność stałej fazy gleby do pochłaniania i zatrzymywania związków chemicznych (głównie w postaci jonów), cząsteczek gazów, cieczy i ciał stałych. Rozróżnia się sorpcję gleby mechaniczną, fizyczną, chemiczną, wymienną i biologiczną.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994