Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

UKRAINA - ZB nr 3(161)/2001, maj 2001

REZOLÚCIA Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE
VEĽKÉ CICAVCE KARPÁT
IVANO-FRANKIVSK, 8. SEPTEMBER 2000

Po vypočutí referátu prof. Bondarenka (Lesnícko-technická univerzita Ľvov) a vedúceho vedeckého pracovníka UkrNII "Girlis" Gunčaka M.C., odprednášaných referátov a správ účastníkov a následných diskusií v pracovných skupinách týkajúcich sa podmienok voľne žijúcej fauny v ukrajinskej časti Karpát vyplýva nasledovné:

Podľa oficiálnych údajov je početnosť voľne žijúcich druhov kopytníkov (Bison bonasus L.,Alces alces L., Sus scrofa L., Cervus elaphus L., Capreolus capreolus L.), medveďa hnedého (Ursus arctos L.) a rysa ostrovida (Lynx lynx L.) v ukrajinskej časti Karpát veľmi nízka, naďalej sa znižuje a populácia losa (Alces alces L.) prakticky vymizla. Údaje poukazujúce na vzostup početnosti vlčej populácie (Canis lupus L.) sú rozporuplné.

Medzi príčiny zmien početnosti jednotlivých druhov patrí pytliactvo a antropogénne zmeny štruktúry lesov a s tým súvisiace zmeny prírodných podmienok. Tieto negatívne procesy sú podporované absenciou systematického a dlhodobého výskumu veľkých cicavcov v karpatskom regióne. Neexistuje koordinácia vedeckých výskumov uskutočňovaných rôznymi inštitúciami a taktiež výmena informácií na úrovni regiónov a štátov. Regulácia týkajúca sa fauny je nepostačujúca. Legislatíva stavia UTMR (Ukrajinskú poľovnícku organizáciu) pred podmienku radikálnej reorganizácie vlastných aktivít. Pozitívnym znakom v karpatskom regióne je nárast iniciatív zaoberajúcich sa ochranou prírody, vznik nových mimovládnych organizácií, rozvoj mimovládnej informačnej siete a rozvíjajúca sa spolupráca.

Možnosť komerčného lovenia a poľovné kluby sú novými formami využívania poľovnej zveri, pričom ich úloha v ochrane zvierat je zatiaľ nepostačujúca.

V stanovení a definovaní jednotlivých problémov účastníci konferencie nedosiahli úplnú zhodu a rozhodli sa pre nasledovné:

 1. Pokles početnosti veľkých cicavcov v ukrajinskej časti Karpát treba považovať za katastrofický
  jav.
 2. Bizóna (Bison bonasus L.) považovať v Karpatoch za žiadúci druh a na základe toho zabezpečiť jeho rozšírenie a pridelenie duálneho statusu:
  1. v rezerváciách a v ich ochranných pásmach bude mať status chráneného živočícha,
  2. v poľovných revíroch sa prostredníctvom povereného centrálneho orgánu stanovia podmienky selekčného lovu, ktoré budú pre jednotlivé poľovné združenia záväzné, čím sa zabezpečí udržanie druhu na týchto územiach. (Gunčak M.S.)
 3. Nemeniť postavenie bizóna (Bison bonasus) ako chráneného druhu (Association "Our Home")
 4. Uznať, že medveď hnedý (Ursus arctos L.) a rys ostrovid (Lynx lynx L.) potrebujú dôkladnú starostlivosť a ochranu. Vyzdvihnúť otázku zapísania medveďa hnedého (Ursus arctos) do Červenej knihy Ukrajiny, v miestach výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx L.) obmedziť poľovanie na srnca lesného (Capreolus capreolus L.). a rozšíriť sieť rezervácií špecializovaných na ochranu veľkých cicavcov
 5. Populácia karpatského vlka (Canis lupus L.) vyžaduje primerané postavenie ako nežiadúca súčasť biocenóz so znížením ich početnosti na všetkých poľovných územiach; ochranu zabezpečiť iba malým populáciám v absolútne chránených územiach so súčasne prebiehajúcou reguláciou ich početnosti v ochranných pásmach rezervácií a tiež v tzv. biokoridoroch , ktoré poskytujú možnosť voľného pohybu medzi jednotlivými populáciami.
  (Gunčak M.C.)
 6. Považovať vlka (Canis lupus) za žiadúcu súčasť biocenóz. Zastaviť jeho ničenie.
  (Association "Our Home", S. Nowak, Wolf forest protection movement Slovakia”)
 7. Nelegálny lov (pytliactvo) považovať za jeden z hlavných faktorov redukcie početnosti veľkých cicavcov v ukrajinskej časti Karpát. Podmienky jeho vzrastu a spôsoby zníženia jeho tlaku na faunu sú predmetom samostatnej diskusie.
 8. Ďalším faktorom spôsobujúcim zníženie početnosti veľkých cicavcov je deštrukcia ich biotopov.
  V dôsledku ekonomického rastu boli miesta možného výskytu týchto živočíchov vystavené deštrukcii (strata možnosti úkrytov a potravy).
 9. Poukázať na nedôslednosť zákonov týkajúcich sa ochrany prírody na Ukrajine a na ich rozpor s prijatými medzinárodnými dohovormi.
 10. Podporovať úlohu mimovládnych ekologických organizácií. V Ivano-Frankivsku vytvoriť oblastnú verejnú ekologickú radu. Odporučiť Association "Our Home" ako možné koordinačné centrum pre činnosť mimovládnych organizácií v oblasti Ivano-Frankivska.
 11. Potvrdiť, že dôležitým prvkom práce médií , ochrany prírody a vzdelávacích organizácií by mala byť osveta a následné formovanie ekologického povedomia.
 12. V praxi uplatňovať účasť štátu a mimovládnych organizácií, a ich súťaženie, pri získavaní ekologických projektov financovaných z ukrajinských a zahraničných zdrojov.
 13. V projektoch plánovať spoluprácu medzi ukrajinskými štátnymi a mimovládnymi organizáciami, vytvárať cezhraničné projekty s účasťou zahraničných partnerov a projekty ochrany prírody, ktoré by podporovali riešenie základných sociálnych problémov v regióne (napr. vytváranie nových pracovných príležitostí).
 14. Vytvoriť regionálny " Program záchrany a opätovného obnovenia populácií veľkých cicavcov v Karpatoch" s účasťou orgánov regionálnej samosprávy, štátnych orgánov, regionálnych vedeckých inštitúcií a mimovládnych organizácií.

[ English ]
[ Ruskij ]
[ Ukrainskij ]
[ Polski ]


UKRAINA - ZB nr 3(161)/2001, maj 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]