Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

14. Literatura (cz. 4)

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-696]

 1. Loret A., 1929, Główne wytyczne państwowego gospodarstwa leśnego, Las polski, 5: 255 - 264; 6: 298 - 305 (państwo jako właściciel lasu może być tym kapitalistą, który może dla dobra obywateli odsunąć na plan dalszy rentowność kapitału ulokowanego w lasach).
 2. Luniak M., 1971, Ptaki w dobie urbanizacji, Problemy, 12: 25 - 29.
 3. Luniak M., 1972, Zwierzęta w ekspansji, Problemy, 7: 15 - 21 (udana reintrodukcja i poszerzanie naturalnych zasięgów przez niektóre gatunki zwierząt).
 4. Luniak M., 1974, Dokarmianie ptaków zimą, Przyroda polska, 12: 18 - 19 (dokarmianie sów i myszołowów (padlina), kosów, jemiołuszek, gili, dzwońców i szpaków (nie zbierać owoców dzikich - podawać kuchenne odpadki owoców; też płatki owsiane z olejem).
 5. Luniak M., 1974, Jak w filmie Hitchcocka (ptaki utrapieniem farmerów), Przyroda polska, 12: 22 (niezwykły wzrost liczebności niektórych gatunków ptaków (m.in. introdukowanego szpaka), które powodują olbrzymie straty na polach. Synantropizacja gatunków z jednej strony i brak równowagi biologicznej - z drugiej).
 6. Łaszek Cz., 1975, Domy letniskowe a ochrona środowiska, Przyroda polska, 5/6: 16 - 17.
 7. Łęski O., 1976, Użytkowanie wilgotnych lasów tropikalnych, Sylwan, 6: 33 - 42 (średnia zasobność 200 - 300�m3/ha. W Azji można pozyskać do 100�m3/ha drewna użytkowego, w Afryce - do 20�m3/ha, w Ameryce Południowej - jeszcze mniej. Plądrowniczy wyrąb koncesjonowany. Próby hodowli drzewostanów jednowiekowych - jak w Europie przed 200 laty).
 8. Łogin M., 1992, Dokarmiać czy karmić...?, Łowiec polski, 10: 21 (gałęzie ze zrębu dla zwierzyny, nie palić ich).
 9. Łogin M., 1993, Człowiek i bóbr, Łowiec polski, 11: 14 - 15 (introdukcja bobrów w Leżajsku, niezwykłe wzbogacenie biocenoz przez bobry piętrzące wodę).
 10. Łogin M., 1994, Śmiercionośne wiatraki, Łowiec polski, 12: 35 (w Danii w ciągu 15 - 20 lat wybudowano 3000 elektrowni wiatrowych (alternatywna - proekologiczna energetyka); powoduje to jednak nowy rodzaj szkół przyrodniczych: masowe wpadanie ptaków w śmigła, w promieniu 300 - 400 m drgania gruntu zabijają zarodki w jajach ptaków).
 11. Łogin M., 1995, Duńskie przejścia dla zwierzyny, Łowiec polski, 1: 14 (przejścia dla zwierzyny pod (i nad) autostradami).
 12. Łopata J. (red.), 1994, Urlop u ekorolników, wyd. II, Europejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki (ECEAT).
 13. Łopuski Cz., 1938, Gospodarka lasu ciągłego z zastosowaniem metody kontroli w drzewostanach jodłowych czystych i mieszanych, Sylwan, ser. B, 11: 277 - 286; 12: 309 - 326.
 14. Łopuski Cz., 1939, Gospodarka lasu ciągłego w drzewostanach sosnowych, Sylwan, ser. B, 1: 1 - 10 (zdecydowanie proekologiczny model gospodarki leśnej, zastosowany do drzewostanów sosnowych, na przykładzie gospodarstwa leśnego Brenthoren (Niemcy), aktualny do dzisiaj).
 15. Łopuski J., 1938, Refleksje leśnika nad wykopaliskami w Dawidgródku, Sylwan, ser. B, 2: 46 - 49 (próba rekonstrukcji stanu pierwotnych (?) lasów na podstawie wykopalisk XII-wiecznego grodziska w Dawidgródku (Polesie)).
 16. Łowmiański H., 1963 - 1985, Początki Polski. Z dziejów Słowian w I. tysiącleciu, PWN, t. 1 - 6, Warszawa.
 17. Łuczak J., Prot E., 1967, Zagadnienia ekologii zwierząt, PWN (Omega nr 91), Warszawa.
 18. Łuczkiewicz W., 1933, Estetyka lasu w świetle praktyki, Las polski, 1: 1 - 8 (wywody szczególnie ważne w świetle ekologizacji gospodarki leśnej; pisane 70 lat temu).
 19. Łukomski Ł., 1993, Ekologiczne odnowienie lasu w Nadleśnictwie Chojnów, Las polski, 17: 16 - 17 (wykorzystanie dolnego piętra drzew liściastych (dąb, buk, lipa, drzewa owocowe) do przebudowy litych drzewostanów sosnowych. Uwaga - w Niemczech - system dotacji dla właścicieli lasów prywatnych, zakładających uprawy liściaste lub mieszane).
 20. Magnuski K., 1976, Wzrost młodego pokolenia dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej, Sylwan, 7: 49 - 56 (artykuł dyskusyjny, popiera, w oparciu o wyniki badań, rzekomo lepsze efekty odnowienia dębu na zrębach zupełnych; jest też dowodem na to, jak często nauka "udowadnia" obowiązujące poglądy polityczne lub gospodarcze).
 21. Makatsch W., 1957, Ptak i gniazdo, jajo, pisklę, PWN, Warszawa.
 22. Malinowski H., 1993, Badania nad odpornością owadów na insektycydy z grupy pyretroidów stosowane w ochronie lasu, Sylwan, 3: 45 - 54.
 23. Małuja J., Rychliński Z., 1988, Ochrona lasu. Poradnik, wyd. II zmienione, PWRiL, Warszawa.
 24. Manning A., 1976, Wstęp do etologii zwierząt, PWN, Warszawa.
 25. Mańka K., 1976, Fitopatologia leśna, PWRiL, Warszawa.
 26. Mańka K., b. d., Huba korzeni, Choroby drzew leśnych nr 6, Lasy Państwowe.
 27. Marszałek T., 1988, Nasze dziedzictwo leśne, Post. Techn. w Leśn., nr XLII (specjalny), SIiTLiD, PWRiL, Warszawa.
 28. Marszałek T., 1992, Las w warunkach gospodarki rynkowej, Las polski, 3: 8 - 10.
 29. Marszałek T., 1993, Istota kontraktowej ochrony przyrody, Las polski 14: 20 (polega na realizowaniu zadań ochrony przyrody zleconych (poprawa rentowności, np. nadleśnictwa) przez instytucje ochrony przyrody).
 30. Marszałek T., 1993, Klasyfikacja lasów Państwowego Gospodarstwa Leśnego wg rodzajów funkcji wiodących, Sylwan, 3: 37 i nast.
 31. Mastyński Z., 1956, Pogorszenie się stosunków wodnych na terenie południowej części województwa bydgoskiego w świetle danych historycznych, statystycznych i kartograficznych, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 7: 25 - 40.
 32. Materiały II Konferencji Naukowej nt. "Elementy programu ochrony dorzecza Drwęcy", 6.12.1979, Urząd Wojewódzki, TNT w Toruniu, NOT - oddz. Woj. Toruń.
 33. Materiały Konferencji Naukowej, "Niektóre zagadnienia ochrony żywności" (5 - 6.3.1985), 1986, TNT, Toruń.
 34. Materiały konferencyjne, "Ochrona walorów środowiska przyrodniczego województwa olsztyńskiego oraz kierunki rozwoju rolnictwa w obszarach chronionych", 1993, ODR Olsztyn.
 35. Matuszkiewicz W., 1984, Przewodnik do oznaczenia zbiorowisk roślinnych Polski, wyd. II, PWN, Warszawa.
 36. Maurizio A., 1926, Pożywienie roślinne w rozwoju dziejowym, Wyd. "Bibl. Polska" w Bydgoszczy, Warszawa.
 37. Mąkosa K., 1992, Efekt cieplarniany - jeszcze nie jest za późno, Las polski, (1), 8: 12 - 13; (2), 9: 13 - 15 (klimatyczny wpływ Sahary na północ: od zachodniej Europy po Azję Centralną; zagrożenie lasów w Europie).
 38. Mąkosa K., 1992, Wprowadzanie gatunków liściastych w drzewostanach sosnowych na siedliskach borowych, Sylwan, 61 - 66.
 39. Mąkosa K., 1993, Oddziaływanie i następstwa klimatycznego efektu cieplarnianego dla lasu, Sylwan, 1: 61 - 65.
 40. Medwecka-Kornaś A., 1952, Zespoły leśne Jury Krakowskiej, Ochrona przyrody, 20.
 41. Medwecka-Kornaś A., 1955, Zespoły leśne Gorców, Ochrona przyrody, 23.
 42. Meissner H., 1990, Sztuka życia i przetrwania, Wyd. Bellona, Warszawa.
 43. Merta D., 1992, Ekoton - ważny element środowiska bytowania jeleni, Łowiec polski, 10: 17.
 44. Michajłow W., 1971, Problemy środowiska życia człowieka we współczesnym świecie, LOP, Warszawa.
 45. Michajłow W., 1972, Sozologia i problemy środowiska życia człowieka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
 46. Mielczarek B., 1977, Dawne lasy w pasie żyznych gleb na zachód od Warszawy, Sylwan, 3: 65 - 71.
 47. Miętkowski E. (red.), 1974, Powietrze - woda - gleba, Materiały sesji naukowej (Szczecin 25 - 27.10.1971), Szczecińskie Tow. Nauk., PWN, Warszawa - Poznań.
 48. Miklaszewski J., 1928, Lasy i leśnictwo w Polsce, Warszawa.
 49. Mikulski J. S., 1982, Biologia wód śródlądowych, PWN, Warszawa.
 50. Mokrzycki T, 1994, Ekosystemy leśne w obliczu zmian klimatycznych, Sylwan, 3: 77 - 79.
 51. Mondalski W., 1927, Polesie, Zarys wiadomości ogólnych, Kresy ilustrowane, Brześć nad Bugiem, cz. I.
 52. Morawski W., 1994, Bocian i wydra. Hodowla, badania, introdukcja, edukacja, Łowiec polski, 9: 30 - 31 (ośrodek reintrodukcji bocianów i wydr we Francji).
 53. Morawski W., 1994, Rola Polskiego Związku Łowieckiego w programie budowy autostrad w Polsce, Łowiec polski, 7: 6.
 54. Morawski W., 1995, Eksploatacja dla zachowania i ochrony czy dla zysku? (Kolejne ataki na Polski Związek Łowiecki w prasie i telewizji, w rzeczywistości skierowane przeciwko poselskiemu projektowi nowej ustawy), "Prawo łowieckie" Łowiec polski, 2: 4 - 6.
 55. Moszyński K., 1953, Ludy pasterskie, PWN, Kraków.
 56. Moszyński K., 1967, Kultura ludowa Słowian, t. 1 - 2, KiW, Warszawa.
 57. Motyka J., 1962, Ekologia roślin, PWRiL, Warszawa.
 58. Mowszowicz J., 1975, Krajowe chwasty polne i ogrodowe, wyd. II, PWRiL, Warszawa.
 59. Mozołowski K., 1993, Odrobinę go spóźniłem, Łowiec polski, 7: 28 - 29 (powrót do polowania z łukiem na Zachodzie. Jest to klasyczny przykład "barbaryzacji" (tak jak ja to pojmuję); łuk powrócił, ale technicznie tak udoskonalony, że siłą rażenia i precyzją trafień konkuruje z bronią palną. Rozrywka bogatych, czy tworzenie alternatywnego stylu życia?).
 60. Mroczkiewicz L, 1952, Podział Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne, Prace IBL, nr 80, Warszawa.
 61. Mroczkiewicz L., Trampler T., 1964, Siedliskowe typy lasu w Polsce, Prace IBL, nr 250, Warszawa.
 62. Musierowicz A., 1956, Gleboznawstwo leśne ogólne, wyd. II, PWRiL, Warszawa.
 63. Musierowicz A., 1958, Gleboznawstwo leśne szczegółowe, wyd. II, PWRiL, Warszawa.
 64. Musierowicz A., Uggla H., 1967, Gleboznawstwo leśne ogólne, wyd. II, PWRiL, Warszawa.
 65. Muszyński J., 1954, Roślinne leki ludowe, LSW, Warszawa.
 66. Nasi eksploatorzy, 1930, Las polski, 8: 570 - 571 (przedruk z "Dziennika Poznańskiego", nr 109) (dewastacja lasów przez firmy wykupujące koncesję na ich użytkowanie).
 67. Newelski T., 1936, Szacowanie lasów metodą Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego, Sylwan, ser. B, 1: 17 - 26.
 68. Niczyporowicz J., 1993, Nie opuszczać Puszczy, Las polski, 8: 20 - 21 (przedruk z "Gazety Wyborczej"; część w dziale: "W prasie o lasach i leśnictwie") (ultraekologiczna koncepcja naturalizacji krajobrazu; zalesienie tzw. "ściany wschodniej" Polski, po uprzednim, całkowitym wyludnieniu).
 69. Niedziałkowski W., 1930, Z lasów Jugosławji, Las polski, 6: 291 - 312 (obciążenie lasów (nawet państwowych) serwitutem pastwiskowym; wynik wyeksploatowania pastwisk otwartych. Brak naturalnych odnowień - konsekwencja wypasu. Obserwowane dzisiaj w Polsce zamieranie dębów pojawiło się w Jugosławii w 1909 r.; nękający żer foliofagów, nowo powstałe liście opanowane przez mączniaka dębowego, osłabione drzewa dobijane przez opieńkę miodową).
 70. Niemczyk E., 1975, Ochrona owadów drapieżnych i pasożytniczych w sadach, Ochrona roślin, 7: 13 - 16.
 71. Niemczyk J., 1991, Rolnictwo rodzinne w Polsce, Spółdz. Wyd. Ludowe, Warszawa.
 72. Nieznański K., 1985, Ekonomiczne aspekty gospodarki łowieckiej w przyleśnych uprawach rolnych (na przykładzie woj. krośnieńskiego) Sylwan, 5
 73. Nieznański K., 1992, Wybiórczość pokarmowa jeleniowatych i dzików w przyleśnych uprawach rolnych, Sylwan, 3: 67 - 72.
 74. Nowacki B., 1933, Las i leśnictwo w nowej ustawie o ochronie lasów, Las polski, 3: 85 - 98.
 75. Nowacki B., 1936, Zmiana uprawy w polityce leśnej, Sylwan, ser. B, 1: 1 - 9 (b. ważny artykuł nt. przyczyn wylesień. W ciągu 150 lat zaborów (14,4 mln ha lasów, lesistość - 37%) ubyło 5,4 mln ha lasów (do 21% lesistości). Średnio rocznie ubywało 36 tys. ha lasów. Proces wylesień kontynuowany był po 1919 r. Do 1935 r. wylesiono 850 tys. ha. W tym samym czasie przybyło tylko 40,3 tys. ha lasów na gruntach nieleśnych).
 76. Nowacki E., 1968, Od chwastu do pszenicy. Historia roślin uprawnych, PWN (Omega, nr 111), Warszawa.
 77. Nowak E., 1974, Zwierzęta w ekspansji, WP (Omega, nr 275), Warszawa
 78. Nowak W., 1993, Jaja warte Mercedesa, Gazeta Wyborcza, 7 - 8.8 (nielegalny handel ptakami i jajami rzadkich gatunków (orły, sokoły) - nieoczekiwane źródło znacznych dochodów dla kłusowników).
 79. Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I., 1983, Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL, Warszawa.
 80. Nowicki M., 1993, Strategia ekorozwoju Polski, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.
 81. Nowiński M., 1957, Upadek cywilizacji ludzkich następstwem niszczenia naturalnych zasobów i sił przyrody, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 6: 3 - 11 (analiza dziejów świata pod kątem stosunku człowieka do produktywności gleby. Postępujący rozwój cywilizacji nie trwa z reguły dłużej niż 1000 - 1500 lat i jest tym krótszy, im intensywniej niszczy ona przyrodę. Na tle książki: Tom Dale - Vernon Gill Carter, Topsoil and Civilization, Norman - University of Oklahoma press, 1955).
 82. Nowiński M., 1959, Chwasty łąk i pastwisk, Warszawa.
 83. Obmiński Z., 1971, Równowaga w przyrodzie i perspektywy jej zachowania, Przyroda polska, 5: 3 - 4 (w zagospodarowaniu przestrzennym komponować obszary przyrody nienaruszonej ze strefami częściowo zmienionymi i zurbanizowanymi. Współcześnie koncepcja ta przeżywa swój okres wdrożeń jako teoria rezerwuarów biocenotycznych lub zasada "rusztu ekologicznego" kraju).
 84. Obmiński Z., 1972, Fizjocenotyczne znaczenie zadrzewień i drogi optymalizacji ich oddziaływania w warunkach przyrodniczo-geograficznych Polski, Sylwan, 1: 1 - 12.
 85. Obmiński Z., 1977, Ekologia lasu, PWN, Warszawa.
 86. Ochmański W., 1959, Gospodarowanie na roli na ziemiach polskich w rozwoju dziejowym, LSW, Warszawa.
 87. Odum E. P., 1982, Podstawy ekologii, PWRiL, Warszawa.
 88. Odyniec W., 1966, Życie i obyczaje ludu pomorskiego w XVII i XVIII w., Wyd. Morskie, Gdynia.
 89. Okarma H., 1994, Potrzeba ochrony wilka w Polsce, Łowiec polski, 12: 12 - 13.
 90. Okarma H., Schmidt K., Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., 1992, W ślad za rysiem, w wyścigu z czasem, Łowiec polski, 11: 16 - 17 (też: Jędrzejewska B., 1992, Łowiec polski, 8: 8 - 9) (badania telemetryczne, projekt reintrodukcji w lasach północno-wschodniej Polski).
 91. Okołów Cz., 1992, A jednak parki narodowe, Echa leśne, 9: 12 - 13 (przegląd problemów, wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody; postulat ochrony 10% pow. Ziemi).
 92. Okołów Cz., 1992, Kolegom leśnikom - obrońcom Puszczy w odpowiedzi, Las polski, 19: 2, 8 (zalesienie łąk w Puszczy Białowieskiej (Dolina Leśnej) spowodowało wyginięcie stanowiska rzadkiego motyla, jedynego w Europie Środkowej).
 93. Olaczek R., 1972, Formy antropogenicznej degeneracji leśnych zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym Polski niżowej, Uniwersytet Łódzki - Łódź (pierwszy wprowadził pojęcie antropopresji, które zrobiło błyskawiczną "karierę").
 94. Olaczek R., 1974, Ochrona parków wiejskich, LOP, Warszawa.
 95. Olędzka A., 1992, Pułapka ekologiczna, Echa leśne, 12: 15 ("import" trucizn z Zachodu, agresywna kampania reklamowa szczególnie toksycznych pestycydów przez zachodnie koncerny chemiczne. Restrykcje importowe na żywność z krajów stosujących te środki na swoim obszarze. Słowem - pułapka).
 96. Olszewski T., 1971, Człowiek i jego środowisko, PZWS, Warszawa.
 97. Orłoś H., 1966, Grzyby leśne na tle środowiska, PWRiL, Warszawa.
 98. Ostalski R., 1992, Gospodarowanie w bazach surowcowych leśnych roślin użytkowych oraz ich ochrona, Las polski, (1), 17: 11 - 13; (2), 18: 12 - 15.
 99. Ostrowska W., 1974, Gospodarka pasieczna, PWRiL, Warszawa.
 100. Ostrowski H., 1976, Dwie wartości lasu, Sylwan, 1: 60 - 68 (Gospodarcza i społeczna wartość lasu. Wartość społeczna jest wielokrotnością wartości gospodarczej).

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-696]

Oleg Budzyński, Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy