Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

14. Literatura (cz. 5)

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-696]

 1. Pacyniak C., 1991, Wprowadzajmy do lasów jarząb-brekinię, Las polski, 6: 10 - 11.
 2. Pacyniak C., 1994, Leśne arboreta w Polsce i ich znaczenie dla leśnictwa, Las polski, 6: 7 - 11.
 3. Paczoski J., 1928, Biologiczna struktura lasu, Sylwan, 3: 193 - 221.
 4. Paczoski J., 1930, Lasy Białowieży, PROP, Mon. Nauk. 1, Warszawa.
 5. Paczoski J., 1933, Podstawowe zagadnienia geografji roślin, Bibl. Botaniczna, Wyd. Polskiego Tow. Botanicznego, t. III, Poznań.
 6. Paczoski J., 1935, Piętrowość lasu, Bibl. Botaniczna, Wyd. Polskiego Tow. Botanicznego, t. IV, Poznań.
 7. Paczoski J., 1951, Dzieła wybrane, PWRiL, Warszawa.
 8. Pala J., 1977, Biosfera, genetyka, hodowla, Problemy, 3: 18 - 22 ("obecny system produkcji ma charakter samoniszczący, droga, po której kroczy współczesna cywilizacja, prowadzi do samobójstwa").
 9. Panek M., 1993, Sezon rozrodczy kuropatw - okres decydujący o ich liczebności, Łowiec polski, 7: 10 - 11 (kuropatwy preferują do gniazdowania zakrzaczone nieużytki. W razie ich braku - z konieczności lęgną się na trwałych użytkach zielonych, gdzie lęgi są nagminnie (i mimo woli) niszczone przy zbiorze zielonek. Herbicydy są większym wrogiem piskląt niż insektycydy. Pisklęta w pierwszych tygodniach życia odżywiają się różnorodnymi owadami. Brak odpowiednich gatunków chwastów ogranicza występowanie owadów. Zakłócenia składu diety piskląt powoduje masowe ich ginięcie w pierwszych tygodniach życia).
 10. Panek M., Kamieniarz R., 1993, Sytuacja liczebna zwierzyny drobnej, Łowiec polski, 2: 10 - 11.
 11. Partyka T., Szajewska-Urbaniec M., Szymański B., 1991, Charakterystyka ustaw leśnych wybranych krajów Europy Zachodniej, Sylwan, 1 - 3: 67 - 75.
 12. Paschalis P., 1991, Koncepcja użytkowania lasów tropikalnych, Sylwan, 1 - 3: 77 - 88 (pow. lasów tropikalnych w 1980 r. wynosiła 1935 mln ha. Jest to obszar zamieszkały przez 2 mld ludzi. Te same błędy w użytkowaniu lasów, jakie były udziałem Europy od osadnictwa średniowiecznego po połowę XX w.).
 13. Paschalis P., 1992, Różne oblicza "Szczytu Ziemi" w Brazylii, Las polski, 20: 4 - 5 (w dorzeczu Amazonki w pobliżu Santarem, na jednym hektarze rośnie więcej gatunków drzew, niż w całej Północnej Ameryce i równocześnie na każdym z tych drzew żyje więcej gatunków mrówek, niż w całej Anglii. Czerpanie korzyści z zapisanych informacji genetycznych roślin i zwierząt, rozwój bioinżynierii i biotechnologii wyznaczający miejsce danego kraju w wyścigu rozwoju cywilizacyjnego świata jest uzależniony w dużej mierze od dostępności do źródeł tej bioróżnorodności).
 14. Paschalis P., 1992, Zasady światowego ekorozwoju, Sylwan, 11: 5 - 9.
 15. Pasławski T., 1969, Łowiectwo dla leśników i myśliwych, PWRiL, Warszawa.
 16. Pasławski T., Szaniawski A., 1965, Poletka łowieckie, PWRiL, Warszawa.
 17. Perzyński T., 1993, Lasy spragnione wody, Łowiec polski, 7: 20 (mała retencja wodna w lasach).
 18. Petrusewicz K., 1978, Osobnik, populacja, gatunek, PWN, Warszawa.
 19. Piątkowski M., 1976, Zadrzewienia przywodne i plantacje wiklinowe nad wodami śródlądowymi, Las polski, 17: 9 - 10.
 20. Pieczyńska E., Spodziewska I., 1976, Ekologia a ochrona środowiska człowieka, WSiP, Warszawa.
 21. Pielowski Z., 1991, Zając, Łowiec polski, 12: 6 (pozyskanie łowieckie stanowi tylko część całej śmiertelności populacji. Zając jest charakterystycznym indykatorem zmian środowiska).
 22. Pielowski Z., 1992, Reintrodukcja sokoła wędrownego w Polsce, Łowiec polski, 10: 12 - 13.
 23. Pielowski Z., 1993, Naukowcy o zającu. Międzynarodowe Sympozjum na temat zająca w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, Łowiec polski, 3: 8 - 9 (zmniejszenie liczebności zajęcy; postulat ekologizacji krajobrazu rolniczego).
 24. Pielowski Z., 1993, Sarna polna - wzbogacenie składu gatunkowego zwierząt w łowiskach polnych, Łowiec polski, 5: 8 - 9 (sarna polna - nowa adaptacja (ekotyp) od lat 1920-tych; też: sarna zaroślowo-szuwarowa. Obie pochodzą od sarny leśnej).
 25. Pieniążek S. A., 1971, Gdy zakwitną jabłonie, WP, Warszawa.
 26. Pieniążek S. A., 1984, O właściwą odmianę roślin sadowniczych, Informator Ogrodniczy, PWRiL, Warszawa, Kraków.
 27. Pilat K., 1929, Nowoczesna organizacja nasiennictwa leśnego na tle zagadnień genetycznych i wyników badań doświadczalnych, Sylwan, 1: 1 - 38 (warunek ekologizacji pierwszego stopnia - powstanie racjonalnej gospodarki leśnej).
 28. Pilat K., 1938, Zadrzewianie nieużytków drogowych i przydrożnych, Sylwan, ser. B, 3 - 4: 68 - 72; 5 - 6: 101 - 113.
 29. Pińkowski M., 1993, O orłach sokołach i polityce z nimi związanej, Łowiec polski, 10: 8 - 9 (specyficzne polskie problemy reintrodukcji ptaków drapieżnych).
 30. Pińkowski M., 1994, Dziki królik - próby reintrodukcji, Łowiec polski, 7: 8 - 9.
 31. Pińkowski M., 1994, Struktura środowiska a zagęszczenie zajęcy w Czempiniu, Łowiec polski, 11: 12 - 13 (tereny rolne o dużym bogactwie ekotonów są o 20% lepszym środowiskiem dla zajęcy niż tereny pozbawione ekotonów).
 32. Piotrowski W., Wołk K., 1975, O biocenotycznej roli martwych drzew w ekosystemach leśnych, Sylwan, 8: 31 - 35.
 33. Plewa J., 1994, Czy powrócą do lasu?, Echa leśne, 4: 22 - 23 (powrót pszczół do lasu).
 34. Płotkowski L., 1993, Szkody leśne a ekonomia dobrobytu, Sylwan, 3: 55 - 66.
 35. Podedworny H., 1973, Problemy rozwoju rolnictwa Afryki tropikalnej, PWN, Warszawa.
 36. Podlecka P., 1975, Kotewka orzech wodny, Przyroda polska, 7/8: 22 - 23.
 37. Podręcznik doświadczalnictwa polowego w ochronie roślin (tłum. z niem.) 1981 (?), PWRiL, Poznań.
 38. Podstawowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej na terenach puszczy Białowieskiej, 1975, Las polski, 8: 3 - 4 (obowiązywały od 30.1.1975 do końca 1994).
 39. Polityka ekologiczna państwa, 1991, Las polski, 2: 2 - 3, 6 (m.in. uspołecznienie ochrony środowiska).
 40. Polityka ekonomiczna państwa, 1992, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa.
 41. Pomarancki L., Ekspansja cietrzewia lyrurus tetrix w Kielecczyźnie, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2: 63 - 65.
 42. Pomarnacki L., 1975, Sroka w osiedlach ludzkich, Wszechświat, 1: 16 - 17 (wyraźna synantropizacja gatunku).
 43. Pomologia (wyd. II, popr. i uzupełn.), 1956, PWRiL, Warszawa.
 44. Poprzęcki W., 1984, Poradnik zielarza, NOVUM, Warszawa.
 45. Poradnik leśniczego, 1991, Wyd. Świat, Warszawa.
 46. Poradnik pszczelarski (wyd. III, popr. i uzupełn.), 1974, PWRiL, Warszawa.
 47. Poświęćmy więcej uwagi nasiennictwu leśnemu (Komunikaty), 1938, Sylwan, ser. B, 12: 339 - 340 (początki nasiennictwa, likwidacja skutków gospodarki zaborczej).
 48. Poznański R., 1991, Zmodyfikowane zasady ustalania etatu w przerębowym sposobie zagospodarowania lasu, Sylwan, 1 - 3: 39 - 43.
 49. Poznański R., 1992, Nowa metoda regulacji rozmiaru użytkowania rębnego w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową, Sylwan, 11: 63 - 70.
 50. Pragłowski J., 1928, Z praktyki zalesień dębowych, Sylwan, 2: 117 - 121 (korytarzowo-gniazdowy sposób zakładania upraw dębowych).
 51. Prusinkiewicz Z., 1986, Glebowe Powierzchnie Wzorcowe (GPW) i możliwości ich wykorzystania dla celów monitoringu środowiska przyrodniczego. Materiały sympozjum, Jabłonna k. Warszawy, PTGleb., PAN, PIOŚ Warszawa, 56 - 58.
 52. Prusinkiewicz Z., Czapiewski S., Wieczorek J., 1977, Zasady zagospodarowania i urządzania glebowych powierzchni wzorcowych w lasach państwowych, Lasy Państwowe, Nacz. Zarz. LP, PTGleb, Warszawa.
 53. Przybylak Z., 1993, Strażnicy Borów, Echa leśne, 1: 8 - 9 (planowany Rezerwat Biosfery - "Bory Tucholskie"; czynna ochrona cisów, budowa sztucznych gniazd ("koszy") dla puchaczy - bardzo rzadkiego gatunku lęgowego).
 54. Przybylski S., 1929, W sprawie parcelacji lasów prywatnych, Las polski, 8: 379 - 383.
 55. Przybylski W., 1939, Cel skutki i zasady okrzesywania (chodzi o podkrzesywanie) drzew leśnych, Sylwan, ser. B, 5/6: 156 - 163 (porównanie jakości drzewostanów sosnowych powstałych z samosiewu, rozwijających się w półcieniu z drzewostanami sztucznymi, rosnącymi w pełnym oświetleniu. Jakość techniczna tych pierwszych nie miała sobie równych (drobnosłoistość, bezsęczność). Temat ten odżywa i dzisiaj - w projekcie podkrzesywania drzew stojących, dla eliminowania wad drewna. W istocie problem ten "sam się rozwiązuje" - w praborach i zbliżonych do nich półnaturalnych metodach hodowli borów sosnowych).
 56. Przydatność rolnicza gleb Polski (zbior.), 1973, PWRiL, Warszawa.
 57. Przyroda województwa toruńskiego (zbior.), 1992, Urząd Wojewódzki - Wydział Ochrony Środowiska w Toruniu, Oficyna Wydawnicza "Turpress", Toruń.
 58. Puchalski T., 1968, Wzrost drzew i drzewostanów, PWRiL, Warszawa.
 59. Puchalski T., 1972, Rębnie w gospodarstwie leśnym, PWRiL, Warszawa.
 60. Puchalski T., Prusinkiewicz Z., 1990, Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego (wyd. II, zmienione), PWTiL, Warszawa.
 61. Puchniarski T., b. d., Nasiennictwo i selekcja dla leśnika praktyka, Biblioteczka leśniczego, nr 1, Zarząd Główny SIiTLiD, Naczelny Zarząd LP.
 62. Pudlis E., 1994, Arka Noego, Echa leśne, 4: 10 - 11 (Leśny Bank Genów w Polsce).
 63. R., 1930, Lasy i ich rentowność, Las polski, 8: 571 - 573 (Przedruk z "Gazety Polskiej", nr 129) (niska rentowność (3%) kapitałów ulokowanych w lasach, jedynym "miłosiernym" kapitalistą, któremu nie musi zależeć na wysokiej rentowności gospodarki leśnej jest państwo. Gospodarka prywatna musi dążyć do szybszego uzyskania dochodów (renty) z lasów; nadmierny wyrąb, brak troski o zalesienie - odstępowanie państwu gruntów leśnych w zamian za zgodę na wyrąb drzewostanów).
 64. Rabotnow T. A., 1985, Fitocenologia. Ekologia zbiorowisk roślinnych, PWN, Warszawa.
 65. Rafalski J., 1926, Lasy i leśnictwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa.
 66. Raport o stanie zagrożenia i ochronie środowiska 1990, 1991, Las polski, 3: 17 - 18.
 67. Raport o zwierzętach łownych w Polsce, 1993, Biblioteczka Monitoringu Środowiska, PIOŚ i PZŁ, "Elwoj - Trio", Warszawa.
 68. Rathman T., 1988, Energia - poszukiwanie i niepokoje, Wyd. "Iskry", Warszawa.
 69. Rejewski M., 1971, Lasy liściaste Ziemi Chełmińskiej, Stud. Soc. Scient. Torunensis, sec. D, vol. IX, nr 3, Tow. Nauk Tor., Toruń.
 70. Rejewski M., Nienartowicz A., Boiński M., (red.), 1993, Bory Tucholskie. Walory przyrodnicze - problemy ochrony - przyszłość. III konferencja naukowa: Kompleksowa ochrona przyrody regionu - Rezerwat biosfery "Bory Tucholskie", UMK, Toruń.
 71. Remert H., 1985, Ekologia, PWRiL, Warszawa.
 72. Remuszko M., 1992, Amatorzy w ornitologii, Echa leśne, 4: 20 (amatorzy-wolontariusze w badaniach ornitologicznych i praktycznej ochronie ptaków).
 73. Rogiński W., 1939, Słów kilka o lasach i polityce leśnej ZSRR, Sylwan, ser. B, 5/6: 141 - 156 (przekonanie o niewyczerpalnych zapasach drewna; stąd dążenie do maksymalizacji zysku przez prowadzenie cięć skoncentrowanych, wielkoobszarowych).
 74. Rolnictwo jako składnik naturalnego środowiska człowieka. Materiały seminaryjne (Bęsia 8 - 10.12.1992), ODR, Olsztyn.
 75. Romanowski J., Brzeziński M., 1993, Spór o wydrę, Łowiec polski, 9: 16 - 17 (ochrona ostoi wydry, zauważalny wzrost występowania, postulat ochrony gatunkowej, problem szkód w stawach hodowlanych).
 76. Romanowski J., Brzeziński M., 1993, Wydra i jej ochrona, Las polski, 16: 14 - 15.
 77. Romanowski J., Brzeziński M., 1995, O wydrze w Leeuwarden, Łowiec polski, 1: 10 - 11 (ośrodek hodowli wydr w Holandii; badania naukowe, edukacja ekologiczna, ochrona środowisk życia wydry - korytarze ekologiczne, konflikt z rybactwem).
 78. Roszewski W., 1992, Nędza ekologii, Echa leśne, 2: 6 - 7 (zagrożona jest nie przyroda lecz ludzkość, ekologizm jest polityką i ekonomią ery postindustrialnej).
 79. Rudnicki A. (red.), 1963, Hodowla ryb w stawach, PWRiL, Warszawa.
 80. Ruebenbauer T., 1972, Zielona rewolucja w Polsce, Problemy, 4: 5 - 9 (zielona rewolucja w rolnictwie Normana Borlauga jako jedna z faz rolnictwa intensywnego. Czynniki ograniczające w Polsce: przewaga żyta nad pszenicą, deficyt wody).
 81. Ruebenbauer T., 1984, Rolnictwo w walce z głodem (Nauka dla wszystkich, nr 379), Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź.
 82. Ruprecht A. L., 1993, Czy norka europejska, Mustela lutreola (L. 1761), powróci na listę ssaków Polski?, Łowiec polski, 7: 14 - 15 (konkurencja i wypieranie przez introdukowaną norkę amerykańską, planować reintrodukcję norki europejskiej).
 83. Ruśkiewicz S., 1929, O skoordynowanie akcji urzędów ziemskich z administracją lasów państwowych, Las polski, 7: 341 - 349 (reforma rolna, scalanie gruntów, przymusowa likwidacja serwitutów. Dążenie Urzędów Ziemskich do utrzymywania lasów tylko na najsłabszych ("leśnych") glebach i przeznaczanie wszystkich powierzchni na żyznych siedliskach na cele reformy rolnej (np. do spłacania służebności)).
 84. Ruśkiewicz S., 1930, Zmniejszanie się powierzchni leśnej w Polsce, Las polski, 10: 656 - 668 (konsekwencje likwidacji serwitutów w lasach, masowe wylesienia).
 85. Ruśkiewicz S., 1932, Rola prywatnej gospodarki leśnej w Polsce współczesnej, Las polski, 1 - 2 - 3: 91 - 102: 5: 155 - 169: 8: 262 - 288 (Lasy prywatne: przyrost bieżący 13,5 mln m3, wyrąb - 24 mln m3. Bezprecedensowa dewastacja lasów prywatnych; przyczyny prawne i ekonomiczne. Bankructwo zasad liberalnych; "jest rzeczą anormalną, aby pieniądz leżący przynosił większe oprocentowanie, niż ulokowany w tak poważnej dziedzinie gospodarki narodowej, jaką jest w Polsce rolnictwo").
 86. Rutkowski A., 1977, Poszukiwanie nowych źródeł białka, Problemy, 3: 2 - 10 ("jadalne preparaty białkowe" (sic!)).
 87. Rutkowski B., 1976, Uwagi metodyczne o ewidencji i regulacji w gospodarstwie z rębniami stopniowymi, Sylwan, 2: 16 - 21.
 88. Rutkowski J., 1956, Studia z dziejów wsi polskiej XVI - XVIII w., PWN, Warszawa.
 89. Rutkowski W., 1991, Czy utoniemy we własnych śmieciach?, Las polski, 12: 11.
 90. Rutkowski W., 1991, Powiększanie... Las polski, 4: 4 - 6 (Puszcza Białowieska - typowy konflikt leśników i naukowców. Też: wyeliminowanie pasjonatów ochrony ptaków z Amatorskiej Stacji Ornitologicznej "Świdwie" k. Szczecina przez PANowskich uczonych).
 91. Rutkowski W., 1992, Oczyszczalnie dla leśniczówek, Las polski, 1: 15.
 92. Rygiel Z., 1989, Historia gospodarki leśnej u źródeł Sanu, Las polski, (1), 16: 16 - 17, (2), 17: 9.
 93. Rygiel Z., 1994, Gospodarka w lasach prywatnych czy iluzja?, Las polski, 6: 16 - 17.
 94. Rykowski K., 1989, Ekologizacja gospodarki leśnej, Las polski, (1), 10: 6 (Kilka krytycznych uwag o trzech konferencjach), (2), 11: 6 (Zalety odnowienia naturalnego), (3), 12: 8 (O dominacji środków technicznych nad celami biologicznymi), (4), 21/22: 4 (Próba diagnozy), (5), 23/24: 8 - 9 (Czy potrzeba rozstrzygnięć zasadniczych?) 1990, (6), 1: 8 - 9 (Leśnictwo wielofunkcyjne).
 95. Rykowski K., 1992, Bioróżnorodność. Udział Banku Światowego w ochronie lasów w Polsce, Echa leśne, 11: 2 - 3, 8.
 96. Ryszkiewicz M., 1994, Matka Ziemia w przyjaznym Kosmosie. Gaja i zasada antropiczna w dziejach myśli przyrodniczej, PWN, Warszawa.
 97. Ryszkowski L., 1979, Produkcja rolna a przepływ energii i obieg materii w agroekosystemach, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 223: 29 - 50.
 98. Ryszkowski L., 1984, Ekologiczne zasady kształtowania obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1: 16 - 22.
 99. Rzępała M., Kowalski M., 1992, W obronie myszołowów, Łowiec polski, 12; 22 - 23 (koncentracje myszołowów w okresie zimowym w okolicach o nadmiernej liczebności norników).
 100. S. R., 1933, Ochrona lasów podwarszawskich, Las polski, 3: 8 - 16 (bezplanowa, spekulacyjna działalność parcelacyjna; odżywa na nowo na obszarach rekreacyjnych).

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-696]

Oleg Budzyński, Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy