Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

14. Literatura (cz. 7)

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-696]

 1. Tomaszewski J., 1969, Gleby łąkowe, PWRiL, Warszawa.
 2. Tomczak F., 1990, Rolnictwo rodzinne i agrobiznes w USA, Wyd. Spółdz., Warszawa.
 3. Tomczyk S., 1989, Inicjowanie oraz wprowadzanie samosiewów sosnowych, Las polski (1), 23/24: 12 - 13, 15 (Naturalne odnowienie w świetle badań naukowych oraz doświadczeń praktyki leśnej), 1990, (2), 1: 19 - 21 (Warunki odnowienia).
 4. Tomek A., Kubacki T., 1982, Wybiórczość pokarmowa u dzika w odniesieniu do odmian ziemniaka, Zesz. Nauk. AR Kraków, Leśnictwo 164, 13.
 5. Tomek W., 1993, W obronie kuraków leśnych, Łowiec polski, 6: 11 (niszczenie tokowisk przez zręby i trzebieże w lasach, wyginięcie głuszców po wycięciu starodrzewiu iglastego i zalesieniu łąk - Jaworzyna Krynicka).
 6. Tomiałojć L., 1990, Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność, PWN, Warszawa.
 7. Tomiałojć L., 1990, Sokolnictwo a ratowanie ptaków drapieżnych, Łowiec polski, 1: 23 - 24 ("naukowa" krytyka sokolnictwa).
 8. Tomiałojć L., 1993, Bez uprzedzeń o pożarach leśnych, Echa leśne, 11: 10 - 11 (uczony ów potępiający z jednej strony wszelką ingerencję w żywą przyrodę (np. sokolnictwo), "zachwala" "naturalne" pożary lasów jako czynnik ekologicznie doniosły. Wyraźnie widać wpływ nauki anglosaskiej).
 9. Topiński P., 1987, Kampinowskie bobry, Wydawnictwo "Alfa", Warszawa.
 10. Topolski J., 1958, Gospodarstwo wiejskie w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII w., PWN Poznań.
 11. Traciłowski L., 1994, Historyczne i prawno-administracyjne uwarunkowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych na przykładzie województwa nowosądeckiego, Las polski, 21: 4 - 6 (stosowanie Ustawy o lasach z 28.9.1991 - w lasach niepaństwowych "sprawdziło się" w lasach wspólnotowych, gminnych, miejsko gminnych oraz wspólnot leśno-gruntowych, zatrudniających własny nadzór fachowy).
 12. Traczyk T., 1962, Materiały do geograficznego rozmieszczenia grądów w Polsce, Acta Soc. Bot. Pol., 31, 2: 275 - 304.
 13. Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A., 1990, Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjolograficznych, PWRiL, Warszawa.
 14. Trojan P., 1975, Ekologia ogólna, PWN, Warszawa.
 15. Trójgłos w obronie wróbla, 1971, Przyroda polska, 8: 7.
 16. Trzaskowski S., 1990, Efekt cieplarniany zagrożeniem dla przyrody, Las polski, 19: 14 - 15.
 17. Tumiłowicz J., 1994, Uwagi do artykułu dr inż. Cezarego Pacyniaka pt. "Leśne arboreta w Polsce i ich znaczenie dla leśnictwa", Las polski, 12: 14 - 16.
 18. Tuszko A., 1972, Hydrotechnika rybacka, PWRiL, Warszawa.
 19. Twaróg J., 1991, Las się zmienia, Las polski, (1), 9: 2 - 4, (2), 107: 10 - 11 (las naturalny a naturalna sukcesja ekologiczna).
 20. Tyrała P., 1994, Rysie w Kampinowskim Parku Narodowym, Łowiec polski, 1: 16 - 17 (reintrodukcja rysi w KPN z hodowli w ZOO).
 21. Tyszkiewicz J., 1976, Puszcze nad Narwią w średniowieczu, Sylwan, 12: 1 - 17 (tutaj: 33 pozycje literatury).
 22. Tyszkiewicz S., 1933, Hodujmy cenne gatunki drzew krajowych, Las polski, 10: 319 - 323 (jesion, wiąz, jawor, modrzew - przeciwdziałanie zanikowi tych i innych gatunków krajowych z flory; też postulat sadzenia w ramach akcji "święto lasu").
 23. Tyszkiewicz S., 1972, Na wierzbę spójrzmy inaczej, Przyroda polska, 2: 2 (negatywne zdanie o wierzbach ogłowionych - moim zdaniem głęboko niesłuszne).
 24. Urbaniak M., 1975, Zbiorniki wodne w lasach, Las polski, 12: 4 - 5.
 25. Walas J., 1973, Atlas roślin chronionych, LOP, Warszawa (systematyka, opis, siedlisko, rozmieszczenie, zasięg, właściwości biologiczne, przyczyny i cele ochrony).
 26. Wandurski Z., 1938, Zgrzyty polskiej polityki leśnej. Problem podatków, Sylwan, ser. B, 11: 286 i nast. (wylesienia jako skutek polityki gospodarczej i społecznej państwa; reforma rolna, wykup serwitutów itp. Chwilowa poprawa sytuacji małorolnych chłopów; część wylesionych gruntów wróci do gospodarki leśnej, jako wyjałowione nieużytki, których zalesienie obciąży Skarb Państwa. Faktycznie zalesienia te zostały wykonane po II wojnie światowej).
 27. Ważyński B., 1994, Wielkopolska potrzebuje nowych zalesień, Sylwan, 2: 13 - 20.
 28. Wąsik S., 1993, Żółw błotny, Łowiec polski, 9: 24 - 25 (reintrodukcja w woj. radomskim).
 29. Wehserg O., 1961, Chwasty polne, PWRiL, Warszawa.
 30. Wencel W., 1994, Remizy, Las polski, 13: 16 - 17 (remizy leśne).
 31. Wędrowski J., 1992, Leśnictwo w Danii, Las polski, (1), (2), 1: 12 - 14 (utrzymywanie przez państwowe leśnictwo 38% (!) powierzchni nie zalesionych; bagna, wrzosowiska, wydmy, łąki itp. ze względów krajobrazowych i ochrony przyrody).
 32. Wędziński A., 1993, Wykorzystajmy rok nasienny dębu, Las polski, 21: 20 - 22 (samosiewne odnowienie drzewostanów dębowych).
 33. Wędziński A., 1995, Promujmy dąb, Las polski, (1), 7: 18 - 22, (2), 8: 22 - 23, (3), 9: 20 - 23 (refleksje autora nad przyczynami ubywania dębu ze składu gatunkowego upraw leśnych. Doświadczenia praktyczne, pozwalające ominąć niepowodzenia w hodowli dębu).
 34. Wierzbicki A., 1930, Kilka uwag na temat gospodarstwa bezzrębowego i zrębów całkowitych, Las polski, 12: 755 - 758 (w duchu współczesnej ekologizacji - koncepcja wąskich zrębów, cięć przerębowych, pozostawianie nasienników, etc.; wzgląd na warunki kapitałowe i socjalne).
 35. Wierzbicki A., 1976, 1977, Człowiek a środowisko naturalne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pn., Sylwan, 9 (1976): 51 - 56, 2 (1977): 27 - 47, 9: 17 - 41 (b. ważny i ciekawy artykuł nt. walki białego człowieka ze środowiskiem naturalnym w USA).
 36. Więcko E., 1975, Las i jego funkcje w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego, Sylwan, 2: 38 - 49 (b. ważny artykuł problemowy, dużo danych statystycznych).
 37. Więcko E., 1976, Zmiany lesistości regionu Warszawy, Sylwan, 2: 1 - 15.
 38. Wilkoń-Michalska J., 1971, Szata roślinna Kujaw. Przewodnik florystyczny, Tow. Nauk. Tor., Toruń.
 39. Williams W., 1950, Gleboznastwo. Podstawy rolnictwa, PWRiL, Warszawa.
 40. Winberg G., Lachnowicz W., 1968, Nawożenie stawów, PWRiL, Warszawa.
 41. Wiśniewski G., 1992, Bobry na Wiśle, Łowiec polski, 8: 12 (przegląd dotychczasowych stanowisk reintrodukcji bobrów).
 42. Wiśniewski G., 1994, Sokolnicy chronią sokoły, Łowiec polski, 1: 12 (reintrodukcja sokoła wędrownego w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym, na wieży p. poż.).
 43. Wiśniewski T., 1994, Żółwi Park, Echa leśne, 4: 20 - 22 (reintrodukcja żółwia błotnego).
 44. Wiśniowska L., 1995, Koegzystencja dużych drapieżników i człowieka. Międzynarodowe Sympozjum w Bieszczadach, Łowiec polski, 6: 7 (strefy buforowe wokół ostoi dużych drapieżników, edukacja ekologiczna lokalnych społeczności, problem odszkodowań za szkody wywołane przez duże drapieżniki).
 45. Włoczewski T., 1968, Ogólna hodowla lasu, PWRiL, Warszawa.
 46. Włodarczyk J., 1993, Towarzystwo Ciemnego Nieba, Wiedza i Życie, 5: 46 - 49 (zanieczyszczenie nieba światłem).
 47. Wojciechowski I., 1987, Ekologiczne podstawy kształtowania środowiska, PWN, Warszawa.
 48. Wojdasiewicz D., 1994, Jak zorganizować i przeprowadzić lokalnie kampanię "Sprzątanie Świata - Polska", Przewodnik Clean up the World, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej.
 49. Wojewoda W., Ławrynowicz M., 1986, Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce, PWN, Warszawa (800 gatunków!).
 50. Wolak P., 1993, Agroturystyka w Polsce, Las polski, 23: 16.
 51. Wolfram K., Wołk K., 1985, O aktywną ochronę głuszca, Las polski, 4: 11 - 12.
 52. Wolny W., 1987, Wyderka błotna, Łowiec polski, 2: 9 (tępienie przez zawleczoną norkę amerykańską rodzimych gatunków ptactwa wodnego i piżmaków, wypieranie z dotychczasowych biotopów tchórza, łasicy i gronostaja).
 53. Woszczyński S., 1926, Co przemawia za istnieniem naturalnego płodozmianu w lesie? Czy i jak należy stosować w praktyce gospodarstwo leśne do naturalnego płodozmianu?, Sylwan, 6: 169 - 190.
 54. Woźniak P., 1993, Behawior lęgowy krogulca, Łowiec polski, 9: 13 (adaptacja do gniazdowania w młodych drągowinach sosnowych).
 55. Wójtowicz A., 1992, Filozofia ptasiego świata, Echa leśne, 7: 5 (problem refundacji kosztów przyjaznego ptakom użytkowania ziemi).
 56. Wójtowicz A., 1992, Mały biały dom z zielonym dachem, Echa leśne, 3: 30 (ekologiczne budownictwo z gliny).
 57. Wójtowicz A., 1992, O wilku mowa (opinia o krwiożerczym charakterze wilka to łgarstwo), Echa leśne, 12: 20 - 21.
 58. Wójtowicz A., 1992, Świat jako sanktuarium, Echa leśne, 6: 2 - 3 (prof. H. Skolimowski - pierwsza w świecie katedra ekofilozofii. Ekologizm jako pomost między religią a praktyką - filozofia nowego rozumienia kosmosu, nowa etyka opierająca się na szacunku do wszystkich istot na Ziemi).
 59. Wrigley G., 1972, Rolnictwo tropikalne, PWN, Warszawa.
 60. Wróbel S., 1973, Korzyści ze stawów, Aura, 9: 22 - 23.
 61. Wyczański A., 1960, Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500 - 1580, PWN Warszawa.
 62. Wyczański A., 1963, Studia nad konsumpcją żywnościową w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII w., PWN, Warszawa.
 63. Wyczański A., 1969, Wieś polskiego Odrodzenia, KIW, Warszawa.
 64. Z. R., 1930, Lasy Państwowe w Polsce, Las polski, 7: 402 - 417 (przedruk z "Polskiej Gazety Gospodarczej", nr 24 z 14.6.1930), (zmniejszanie się lesistości Polski (23%); przyczyny polityczne i ekonomiczne, lepszy stan lasów państwowych niż prywatnych).
 65. Zabielski B., 1976, Urządzanie lasu, PWRiL, Warszawa.
 66. Zachara T., 1993, "Pro Silva", czyli jak hodować las w zgodzie z naturą, Echa leśne, 12: 12 - 13 ("Pro Silva" - stowarzyszenie osób związanych z lasem, dla propagowania gospodarki zgodnej z naturą. Odejście od klas wieku i zrębów zupełnych. Jest to alternatywa dla rezerwatowej ochrony przyrody).
 67. Zajączkowski J., 1991, Mazurski Park Krajobrazowy - tak! Mazurski Park Narodowy - nie!, Las polski, 2: 7 - 8 (warunki do naturalnego odnowienia tylko na 10 - 15% powierzchni. Drzewostany, głównie sosnowe, poddane rygorom ochronnym parku narodowego ulegną szybkiej destabilizacji. Konieczność redukcji zwierzyny. Ekotyp sosny mazurskiej zapewnia uzyskiwanie wspaniałych drzewostanów, ale... w ramach gospodarki leśnej).
 68. Zajączkowski J., 1993, Kierunki działań hodowlano-leśnych w warunkach zagrożenia środowiska, Las polski, 15: 6 - 7 (gospodarka leśna kontra ultraekologia).
 69. Zajączkowski J., 1994, Biogrupy drzew w drzewostanach - możliwości i celowość ich wykorzystania przy prowadzeniu trzebieży, Prace IBL, ser. A, nr 778.
 70. Zajączkowski J., 1994, Naturalne odnowieniu lasu w Szwecji - nowe idee, Las polski, 23: 10 - 11 (bezzrębowa gospodarka, aktywne popieranie podrostów - propozycja dla drobnych właścicieli lasów).
 71. Zajączkowski J., 1995, Stabilizująca trzebież grupowa w drzewostanach sosnowych, Las polski, 6: 8 - 11 (trzebieże w lasach gospodarczych z wykorzystaniem biogrup drzew; szansa na późniejsze przejście do gospodarstwa przestojowego i naturalnego odnowienia drzewostanów sosnowych).
 72. Zajączkowski M., 1932, Ochrona przyrody w 1931 r., Las polski, 6: 201 - 215 (stan i kłopoty konserwatorskiej ochrony naturalnej roślinności leśnej; przegląd obszarów chronionych. Opis pralasu górskiego w Karpatach Wschodnich (Hnites)).
 73. Zalewski A., Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., 1993, Kuna najdosłowniej leśna, Łowiec polski, 7: 12 - 13 (zimą kuna leśna, puszczyk i łasica redukuje populację nornicy rudej o 90%, licząc od stanu jesiennego. Ustępowanie kuny z lasów zagospodarowanych. Problem ustępowania zjawisk przyrodniczych z kultury).
 74. Załęski A. (red.), Nasiennictwo leśnych drzew i krewów iglastych, 1995, Oficyna Edytorska "Wydawnictwo Świat", Warszawa.
 75. Zamoyski W. L., 1936, Uwagi do artykułu p. Jodki "O odnowieniu lasu dębem", Sylwan, ser. B, 4: 125 - 126 (nasienniki dębowe przyczyną obfitego obsiewu dębu w przyległych monokulturach sosnowych).
 76. Zaręba R., 1978, Puszcze, bory i lasy Polski, PWRiL, Warszawa.
 77. Zaręba R., 1991, Rezerwaty modrzewiowe. Pochodzenie, aktualny stan i widoki na przyszłość, Las polski, (1), 17/18: 15 - 17, (2), 19/20: 18 - 19.
 78. Zaręba R., 1992, Zaranie naszej gospodarki leśnej, Las polski, 11: 4 - 5 (o potrzebie odtwarzania historii uroczysk i kompleksów leśnych).
 79. Zaręba R., 1993, Dąb bezszypułkowy i jego znaczenie w obecnych warunkach, Las polski, 17: 8 - 10 (w hodowli lasu - nagminny brak wyodrębnienia dębu bezszypułkowego, brak również pomników przyrody tego dębu).
 80. Zarzycki K., Wojewoda W. (red.), 1986 Lista roślin wymierających zagrożonych w Polsce, PWN, Warszawa.
 81. Zasady hodowli lasu, 1988, wyd. V, znowelizowane, PWRiL, Warszawa.
 82. Zawada J., 1992, Program "biodiversity" - szansą przetrwania, Las polski, 18: 18 - 19.
 83. Zawadzka D., 1992, Bobry na Suwalszczyźnie, Las polski, 4: 11 (bobry stały się wszędobylskie i kłopotliwe).
 84. Zawierucha E., 1989, Projekt gospodarstwa selekcyjno-nasienno-szkółkarskiego w nadleśnictwie, Las polski, 7: 12.
 85. Zawierucha E., 1992, Nasz rozwój w zgodzie z prawami natury, Las polski, 15/16: 10 - 12.
 86. Zawierucha E., 1993, Biologiczne próby regeneracji skażonego i osłabionego środowiska przyrodniczego, Las polski, 24: 6 - 7 (rośliny przemysłowe na skażonych gruntach rolnych, plantacje drzew szybko rosnących, plantacje energetyczne).
 87. Zbior., 1963, Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce, PWRiL, Warszawa.
 88. Zbior., 1984, Struktura i ekonomika polskiego rolnictwa, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź.
 89. Zielony Izrael (SK), 1990, Las polski, 22: 21 (utworzenie 71,8 tys. ha lasów na terenach dotychczas pustynnych).
 90. Zielony R., 1992, Problemy ekologicznej oceny lasu, Sylwan, 7: 61 - 66.
 91. Żabiński J., 1971, Wróbelek, ptaszyna niewielka, Przyroda polska, 3: 6 - 7 (totalna "krytyka" wróbli jako ziarnojadów; obecnie - znacznie przesadzona).
 92. Żabko-Potopowicz A., 1960, Historia leśnictwa, SGGW, Warszawa.
 93. Żebrowski J., 1987, Norka północnoamerykańska w Puszczy Białowieskiej, Łowiec polski, 2: 8 (dynamiczna ekspansja norki amerykańskiej na terenie Polski; wytępienie piżmaków (też: gatunek amerykański) i dzikich kaczek).
 94. Żółciak P., 1992, Zagospodarowanie lasów niepaństwowych, Sylwan, 4: 17 - 23.
 95. Żuchowski P., 1994, O przyrodzie, myśliwych i zwierzynie inaczej, Łowiec polski, 7: 10 - 11.
 96. Żytkowicz L., 1962, Studia nad gospodarstwem wiejskim w dobrach kościelnych XVI w., PWN, Warszawa.

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-696]

foto 21
W dobie feromonów i repelentów
- kto jeszcze wierzy w strachy?
Oleg Budzyński, Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy