Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

14. Literatura (cz. 6)

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-696]

 1. Sad., 1992, Rio - 92, Las polski, 7: 19 ("Najgorszym wrogiem środowiska człowieka jest bieda" - Indira Gandhi; ku przestrodze liberałów i ultraekologów, chcących ekologizować tereny wiejskie po przeprowadzeniu farmeryzacji - wariant depopulacyjny).
 2. Sander H., 1970, Człowiek zmienia przyrodę, WP (Omega, nr 178), Warszawa.
 3. Sauer C., 1960, Rolnictwo, jego początki i rozprzestrzenianie się, PWN, Warszawa.
 4. Schffer N., Zub K., 1994, Tam derkacz wrzasnął z łąki, Łowiec polski, 7: 14 (terminy (i organizacja) koszenia łąk a ochrona lęgów ptaków).
 5. Schaff A., 1988, Dokąd prowadzi droga, Wyd. "Glob", Warszawa.
 6. Schaff A., b. d. - 1992?, Nie tędy droga!, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.
 7. Seitz P., 1994, Kompost, ściółka, nawozy zielone, Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa.
 8. Siedlecki Z., 1993, Brukowanie drogi do piekieł, Łowiec polski, 10: 20 - 21 (polemika z art. K. Białego - Totalizm przyrodniczy...; raczej niesłuszna - rzecz bowiem nie w "poprawie świadomości" a w "interesie" jednostek i grup społecznych).
 9. Siedlecki Z., 1993, Niepowtarzalne krajobrazy, Łowiec polski, 8: 18 - 19 (Puszcza Piska - powroty zwierząt: jeleń (po 200 latach), łoś, wilk, bóbr, też obcy jenot. Czy powróci tarpanopodobny konik polski i niby tur zrekonstruowany z genów zachowanych u bydła domowego?).
 10. Siedlecki Z., 1993, Telewizyjne sawanny, Łowiec polski, 3: 16 - 17 (niezwykła rola filmów przyrodniczych pokazujących zjawiska przyrodnicze, nieosiągalne dla przeciętnego obserwatora - i rozbicie obrazu świata na "świat telewizyjny" i świat realny. Niebezpieczeństwo (?) braku determinacji społecznej dla aktywnej ochrony przyrody).
 11. Siedlecki Z., 1995, Leśni ludzie z miasta, Łowiec polski, 4: 26 - 27 (rosnąca presja ludzi na lasy).
 12. Sierota Z., 1994, Biopreparat "PGIBL" od 15 lat w polskich lasach, Las polski, 13: 8 - 9 (o hubie korzeni, też: wykaz literatury).
 13. Sierota Z., Sternak A., 1993, Zagrożenia II generacji sosny ze strony huby i korzeni na gruntach porolnych, Las polski, 19: 10 - 12.
 14. Sikora J., 1929, W sprawie ochrony lasów i zwierzyny łownej (Korespondencje), Sylwan, 1: 60 - 62 ("Drzew dziupławych nie stworzymy, bo tych chyba może nasze wnuki się nie doczekają, a chcąc ratować lasy, nie zważając na przeszkody, zakładajmy sztuczne gniazda dla naszych sprzymierzeńców leśnych, nie zapominając o tępieniu ich wrogów").
 15. Simmons J. G., 1979, Ekologia zasobów naturalnych, PWN, Warszawa.
 16. Skalmowska M., 1975, Jak ograniczyć szkodliwe oddziaływanie wysypiska (śmieci)?, Aura, 4: 6 - 8.
 17. Słonimski T., 1938, Nieco o gospodarzach lasów na kresach wschodnich. W odpowiedzi na replikę P. S. Michałowicza, Sylwan, ser. B, 3 - 4: 93 - 95 (wylesienia, "zaokrąglanie granic" kompleksów leśnych, likwidacja serwitutów).
 18. Smyk B., 1973, Ekologiczne skutki chemizacji rolnictwa, Aura, 9: 7 - 9 (kumulacja w glebie, patologia gleb, mikotoksyny).
 19. Smyk B., 1978, Biologiczne skutki chemizacji rolnictwa. Emisje przemysłowe. Mykotoksyny i nitrozoaminy (2), Aura, 9: 2 - 6.
 20. Sobczak R., Lech P., 1993, Zalesianie gruntów porolnych. Historia, postępowanie hodowlane, ochrona, Głos Lasu, 9: 14 - 18.
 21. Soczek Z., Suski Z., 1983, Poradnik sadownika, PWRiL, Warszawa.
 22. Sokołowski A. W., 1977, O właściwe kierowanie rozwojem rezerwatów leśnych, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 1: 66 - 69.
 23. Sokołowski J., 1950, Z biologii ptaków, KiW, Warszawa.
 24. Sokołowski J., 1954, Ochrona ptaków, Zakład Ochrony Przyrody PAN, nr 7, Kraków.
 25. Sokołowski J., 1956, Ptaki drapieżne, PZWS, Warszawa.
 26. Sokołowski J., 1958, Ptaki ziem polskich, t. 1 - 2, PWN, Warszawa.
 27. Sokołowski M., 1929, Paszenie (wypas) w lesie i jego wpływ na życie lasu, Sylwan, 3: 179 - 193 (wykup serwitutów pastwiskowych w lasach).
 28. Sokołowski M., 1930, Z lasów Szwajcarji, Las polski, 2: 54 - 62, 4: 157 - 166, 5: 237 - 255 (lasy modrzewiowe i limbowe - system przerębowy - naturalna zamiana gatunków. Drzewostany świerkowe sadzone w latach 1840 - 1880 na polach powstałych na karczunkach (1 - 3 letnia uprawa rolna) - wszystkie bez wyjątku chore. Lasy kasztanowe - w lasach gminnych drzewa numerowane, przyznawane poszczególnym rodzinom. Lasy liściaste podkrzesywane (opał i pasza). Powszechny wypas w lasach).
 29. Solecki J. J., 1976, Ochrona środowiska w Kolumbii Brytyjskiej, Sylwan, 11: 71 - 79.
 30. Sołtysiak U. (red.), Rolnictwo ekologiczne, Od teorii do praktyki), 1993, Stowarzyszenie EKOLAND, Stiftung LEBEN & UMWELT.
 31. Somowski Cz., 1976, Melioracje a ochrona środowiska, Aura 2: 7 - 9.
 32. Spedding C. R. W., 1977, Ekologia łąkarska, PWRiL, Warszawa.
 33. Sporek K., 1991, Dewastacje układów ekologicznych, Las polski, 17/18: 13 - 14.
 34. Sporek K., 1992, Ogień jako czynnik ekologiczny, Las polski, 3: 11.
 35. Spór o Bieszczady - wywiad z dyr. RDLP w Krośnie - Tadeuszem Łokajem, 1993, Echa leśne, 3: 2 - 3 (ekolodzy kontra leśnicy).
 36. Stachyra T., 1975, Progi zagrożenia (patogenów roślin uprawnych), Ochrona roślin, 9: 4 - 6.
 37. Stadnicki A., 1929, Sprawa upaństwowienia lasów prywatnych, Sylwan, ser. B., 3: 199 - 205, 8: 388 - 394 (złożone przyczyny dewastacji lasów prywatnych w okresie międzywojennym: ustawodawstwo (np. "danina lasowa", wykup serwitutów), spekulacyjne firmy leśne, głód ziemi).
 38. Stadnicki A., 1938, Uwagi i wnioski zasadnicze do projektu posła Hyli zniesienia serwitutów leśnych w Małopolsce (w górach), Sylwan, ser. B, 3 - 4: 86 - 88.
 39. Starmach K., Wróbel S., Pasternak K., 1978, Hydrobiologia, PWN, Warszawa.
 40. Staszewski A., Niedźwiecki S., 1994, O potrzebie ochrony miejsc noclegowych dzikich gęsi, Łowiec polski, 5: 12 - 13.
 41. Stebbins G. L., 1958, Zmienność i ewolucja roślin, PWN, Warszawa.
 42. Stec R., 1989, Turystyczne wyniszczanie lasu, Las polski, 14: 15.
 43. Stec R., 1994, Czy istnieje w Polsce świadomość ekologiczna?, Las polski, 21: 10.
 44. Stec R., 1994, Ewolucja pojęć i poglądów na temat łowiectwa, Las polski, 22: 10 - 14.
 45. Stec R., 1994, Łowiectwo a ochrona przyrody, Las polski, 18: 18 - 20.
 46. Stec R., 1995, Spór o łowiectwo, Las polski, 1: 18 - 20.
 47. Strawiński S., 1971, O ptakach, ludziach i miastach, WP (Omega, nr 209), Warszawa.
 48. Strzałko J., Henneberg M., Piontek J., 1980, Populacje ludzkie jako systemy biologiczne, PWN, Warszawa.
 49. Strzelecki W., 1974, Zadrzewienia ochronne w Danii, Sylwan, 12: 64 - 69 (lokalne zrzeszenia (kółka) zadrzewieniowe, grupujące po 5 - 10 właścicieli gospodarstw rolnych, dawne pasy wiatroochronne 1-rzędowe i jednogatunkowe zastępowane przez pasy 3-rzędowe i wielogatunkowe).
 50. Studniarski S., 1930, Wpływ ustroju agrarnego i stosunków politycznych na ustawodawstwo leśne (średniowiecze i czasy nowożytne aż do rewolucji francuskiej), Las polski, 7: 386 - 402, 8: 455 - 470, 9, 10: 668 - 675, 11: 717 - 728 (feudalizacja (na przykładzie krajów germańskich); rozpad rodów chłopskich i związków agrarnych (własności gminnej lasów i pastwisk) - poszerzanie własności feudalnej. Przekształcanie się gminy rodowej w gminę polityczną. Las należący do gminy politycznej nie był wspólną własnością mieszkańców, ale był własnością gminy, jako osoby prawnej: znikł bodziec powstrzymujący przed dewastacją, użytkowanie lasu jako dobra cudzego. Zmniejszył się też obszar lasów gmin politycznych. Regulaminy leśne (ordynki) w Niemczech (okres nacjonalistyczno-merkantylistyczny): pozostawianie nasienników na zrębach, zakaz wycinania dzikich drzew owocowych, obowiązek sadzenia drzew (np. 10 sztuk rocznie na osobę), nakaz sadzenia drzew owocowych poza lasami. Ordynki (odrębne dla każdego kraju) zapoczątkowują racjonalną gospodarkę leśną. W okresie rewolucji przemysłowej i zwycięstwa zasad liberalnych - proces ten ulega silnej deformacji - "uprzemysłowienie" leśnictwa poprzez tworzenie monokultur, ograniczanie różnorodności gatunkowej itp.).
 51. Stugren B., 1976, Zasady ekologii ogólnej, PWRiL, Warszawa.
 52. Stypiński P., 1977, Odnawianie się czeremchy amerykańskiej (Padus serotina (Earh.) Borh.) w lasach na Pojezierzu Mazurskim, Sylwan, 10: 47 - 57 (Pochwała czeremchy amerykańskiej jako domieszki biocenotycznej w lasach, obecnie uznawana za niesłuszną. Przykład względności wielu "prawd" naukowych, szczególnie pouczający w praktyce ekologizacyjnej).
 53. Suchecki K., 1927, Jeszcze o płodozmianie leśnym, Sylwan, 1: 20 - 23.
 54. Suchecki K., 1928: Teorja przedplonów leśnych, Sylwan, 2: 104 - 116, 3: 222 - 249.
 55. Symonides E., 1992, Kilka impresji na temat programu rozwoju polskiego leśnictwa, Las polski, 20: 9 - 10.
 56. Symonides E., 1992, Pół żartem, pół serio o "Projekcie ochrony biozróżnicowania obszarów leśnych", Las polski, 21: 9 - 11.
 57. Szabuniewicz B., 1976, Zmierzch beztroskiej gospodarki i początek ery energetycznej, Wszechświat, 2: 29 - 31.
 58. Szafer W. i in., 1959, Szata roślinna Polski, PWN, Warszawa.
 59. Szafer W., 1969, Kwiaty i zwierzęta. Zarys ekologii kwiatów, PWN, Warszawa.
 60. Szafer W., Kostyniuk M., 1962, Zarys paleobotaniki, PWN, Warszawa.
 61. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B., 1967, Rośliny polskie, PWN, Warszawa
 62. Szczerbiński W., 1970, Łowiectwo - podstawy biologiczne, Dz. Wyd. WSR, Poznań.
 63. Szczerbiński W., 1973, Wybrane zagadnienia z gospodarstwa łowieckiego. Skrypty WSR w Poznaniu, Poznań.
 64. Szczygielski W., 1963, Produkcja rolnicza gospodarstwa folwarcznego w Wieluńskiem od XVI do XVIII w., Zakład Nar. im. Ossolińskich Łódź - Wrocław
 65. Szempliński A., 1992, Próba oceny produkcyjności i produktywności lasów niepaństwowych w Polsce, Sylwan, 4: 5 - 15.
 66. Szmidt A., 1975., Problem odporności owadów na insektycydy, Las polski, 1: 6 - 7.
 67. Szmidt A., Luterek R., Łabędzki A., 1988, Biotechniczne metody ochrony lasu przed szkodnikami, Las polski, 23/24: 13 - 17.
 68. Szujecki A., 1980, Ekologia owadów leśnych, PWN, Warszawa.
 69. Szujecki A., 1988, Stan zdrowotny lasów Polski a zadania inżynierii ekologicznej, Las polski, 23/24: 10 - 13.
 70. Szujecki A., 1992, Czy śmiech przyrody zabrzmi w pustkowiu Wszechświata, Echa leśne, 6: 6 - 7 (polemika z "Nędzą ekologii" W. Roszewskiego. Synantropizacja, stres ekologiczny, nowy typ równowagi ekosystemów poddanych stresom).
 71. Szujecki A., 1992, W poszukiwaniu nowego modelu leśnictwa, Sylwan, 1: 49 - 57.
 72. Szujecki A., 1994, Skromni kapłani w służbie leśnych bogów, Echa leśne, 10: 6 - 7, 18 - 19 (historia leśnictwa: od gospodarki plądrowniczej, poprzez pionierów leśnictwa i ochrony przyrody do teorii lasu celowego, łączącego w sobie elementy ekologiczne z gospodarczymi).
 73. Szukiel E., 1990, Łowiectwo i rybactwo w gospodarce leśnej Bułgarii, Las polski, 19: 18 - 19 (rzadki przypadek (jak na stosunki europejskie) równowagi między roślinożernymi ssakami i lasami. Przyczyny: umiarkowane zagęszczenie roślinożerców, obecność dużych drapieżników, obfitość urozmaiconego pokarmu, spokój w lesie, właściwa struktura populacji zwierzęcych).
 74. Szukiel E., 1991, Ochrona drzewostanów przed zwierzyną, PWRiL, Warszawa.
 75. Szukiel E., 1992, Ekologiczne podstawy łowiectwa, SiTLiD, Warszawa, Z. 4, s. 12.
 76. Szukiel E., 1993, Raport o zwierzętach łownych w Polsce (recenzja), Las polski, 24: 8 - 10.
 77. Szukiel E., 1994, Różnice w hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt dzikich na wolności. Różnice behawioralne i hodowlane, Sylwan, 3: 71.
 78. Szukiel E., 1994, Szkody wyrządzane przez zwierzęta kopytne w Puszczy Białowieskiej - problem nadal otwarty, Las polski, 21: 14 - 16.
 79. Szwed J., 1992, Przebudowa litych drzewostanów sosnowych, grabowych i brzozowych na siedlisku lasu mieszanego świeżego, Las polski, 23: 12 - 14.
 80. Szwed J., 1992, Udany eksperyment odwrócenia procesu pustynnienia na terenie Pustyni Negev w Izraelu, Las polski, 10: 20 - 22 (dzisiejsze pustynie były w starożytności pokryte bujnymi lasami ("Ziemia Obiecana"), proces sawannizacji pustyni - ciekawa technika ekologizacyjna).
 81. Szwed J., 1992, Zalesienie i zagospodarowanie terenów w Izraelu, Las polski, 9: 20 - 21.
 82. Szwed J., 1992, Zręby zupełne czy odnowienie naturalne sosny (Opinie - polemiki - wnioski - propozycje), Las polski, 5: 16 - 17.
 83. Szwed J., 1994, Dlaczego tak mało modrzewia mamy w naszych lasach?, Las polski, 8: 4 - 5.
 84. Szymański B., 1976, Zagadnienie materiałów dotyczących historii zagospodarowania obiektów leśnych, Sylwan, 2: 52 - 59.
 85. Szymański S., 1977, Zastosowanie gniazdowej uprawy dębu (wg Ogijewskiego) na bogatych siedliskach, Sylwan, 9: 43 - 55.
 86. Szymański S., 1986, Ekologiczne podstawy hodowli lasu, PWRiL, Warszawa.
 87. Szymański S., 1992, Gospodarka sosną w zachodniej Polsce, Las polski, 18: 4 - 7.
 88. Szymański S., 1992, Problem: las i zwierzyna w ochronie środowiska naturalnego, Sylwan, 10: 67 - 71.
 89. Szymkiewicz B., Bernardzki E., Rosa W., Zaręba R., 1979, Urządzanie lasu, SGGW, Warszawa.
 90. Szymona J., 1989, Ekologia a zmianowanie roślin, Zdrowa żywność, 5: 12 - 14.
 91. Szymusik J., 1927, W sprawie odnowień obsiewnych, Sylwan, 3: 158 - 170 (zastanawiająca zbieżność zaprzestania wypasu w lasach i zaniku udanych odnowień samosiewnych gatunków iglastych. Niektóre argumenty całkiem sensowne).
 92. Śmietana W., 1994, Chronić czy nie chronić wilka, Łowiec polski, 12: 14 - 16 (dążenie do budowy zwartego zasięgu wilka we wschodniej Polsce, zezwolenie na spontaniczne osiedlanie się wilków w Polsce zachodniej, aktywna ochrona).
 93. Świąder J., 1933, Czy gospodarstwa leśne mają naprawdę ustrój kapitalistyczny. Na marginesie artykułu dr inż. Rudolfa Fromera pt.: "Kilka myśli z teorji ekonomiki leśnej", Las polski, 9: 284 - 293, 10: 297 - 314 (lasy - gospodarstwo kapitalistyczne czy nieużytek? Kapitał ulokowany w lesie przynosi straty; można go odzyskać przez zlikwidowanie zapasu drzewnego i oddanie gruntów leśnych pod inny rodzaj użytkowania, dający większą stopę zysku (np. rolnictwo, przemysł, budownictwo). Wyjściem z dylematu - intensyfikacja produkcji leśnej. Dodajmy: oskarżana dzisiaj o wszystkie grzechy przeciwko "ekologii". Spór ten znajduje rozwiązanie dopiero w przypadku waloryzacji pozaprodukcyjnej funkcji lasu).
 94. Taylor G. R, 1975, Księga przeznaczenia, PZWL, Warszawa.
 95. Teer M., 1993, Król puszczy na cenzurowanym, Echa leśne, 10: 9 - 11 (nadmiar zwierzyny (w tym żubrów) bardziej preferuje i niszczy gospodarczą część Puszczy Białowieskiej).
 96. Teer M., 1994, Sposób na szambo, Echa leśne, 1: 19 (bakteryjny preparat ENVIRO-ZYME do utylizacji ścieków w szambach).
 97. Terlecki E., 1995, Wilcza sprawa, Łowiec polski, 6: 10 (przykład z kresów wschodnich - nadmiar wilków spowodował zanik zwierzyny płowej w lasach i ogromne szkody w inwentarzu domowym).
 98. Tischler W., 1971, Agroekologia, PWRiL, Warszawa.
 99. Tłoczek J. F., 1966, Kształtowanie zieleni w krajobrazie wiejskim. Charakterystyka stanu istniejącego w Polsce, PWN, Warszawa.
 100. Toffler A., 1986, Trzecia fala, PIW, Warszawa.

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-696]

Oleg Budzyński, Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy