SPIS TREŚCI:

STRESZCZENIE

1. WPROWADZENIE

1.1. NIEBEZPIECZEŃSTWA INŻYNIERII GENETYCZNEJ

             1.1.1. ZAGROŻENIE DLA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

             1.1.2. POŻYTKI PŁYNĄCE Z INŻYNIERII GENETYCZNEJ: FAKTY CZY FIKCJA?

1.2. ZASTOSOWANIA INŻYNIERII GENETYCZNEJ

             1.2.1. UPRAWY ROLNICZE

             1.2.2. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

             1.2.3. HODOWLA RYB

             1.2.4. ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE

2. INŻYNIERIA GENETYCZNA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

2.1. PRZYPADKI UWALNIANIA GENETYCZNIE MODYFIKOWANYCH ORGANIZMóW (GMO) DO śRODOWISKA

2.1.1. ROSJA

2.1.2. WĘGRY

2.1.3. BUŁGARIA

2.2. PRÓBY UREGULOWANIA KWESTII INŻYNIERII GENETYCZNEJ

2.3 WSPÓŁPRACA REGIONALNA I MIĘDZYNARODOWA

2.4. WNIOSKI

3. INŻYNIERIA GENETYCZNA W POLSCE

3.1. PRZEGLĄD PROWADZONYCH W POLSCE PRAC Z ZAKRESU INżYNIERII GENETYCZNEJ

3.2. BADANIA NAD ZASTOSOWANIAMI INŻYNIERII GENETYCZNEJ W ROLNICTWIE

3.3. GENETYCZNE EKSPERYMENTY NA ZWIERZĘTACH

3.3.1. KARP Z LUDZKIMI GENAMI

3.4. BRAK KOMPLEKSOWEJ REGULACJI PRAC Z ZAKRESU INŻYNIERII GENETYCZNEJ

3.5. KTO BĘDZIE PRAWNIE ODPOWIEDZIALNY ZA SZKODY WYRZĄDZONE W ŚRODOWISKU?

4. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE UNORMOWANIA PRAWNE

4.1. ISTNIEJĄCE W POLSCE AKTY PRAWNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO INŻYNIERII GENETYCZNEJ

4.2. SYTUACJA PRAWNA W POLSCE

4.3. PRAWO PATENTOWE W POLSCE

4.4. OBRÓT ZMODYFIKOWANYMI GENETYCZNIE ROŚLINAMI

4.5. BRAK NADZORU NAD IMPORTEM ZMIENIONYCH GENETYCZNIE PŁODÓW ROLNYCH

WNIOSKI

5. WNIOSKI I ZALECENIA

5.1. SZANSE DLA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

SKUTKI SPOLECZNO-GOSPODARCZE

5.2. ŚWIADOMOŚĆ KONSUMENTÓW Z EUROPY ZACHODNIEJ W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

5.3. ZASADA OSTROŻNOŚCI ZASTĘPUJE OCENĘ RYZYKA

5.4. WNIOSKI

5.5. ZALECENIA

ANEKS:

PYTANIA, JAKIE NALEŻY ZADAWAĆ W ZWIĄZKU Z BIOTECHNOLOGIĄ

SŁOWNICZEK

BIBLIOGRAFIA

UŻYTECZNE KONTAKTY: